بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر مولفه های مالی و حسابداری بر برون سپاری فروش محصولات شرکت زمرم پرداخته است. هدف از پژوهش بررسی میزان مطابقت و تبعیت الگوی برون سپاری محصولات این شرکت با شرایط آشوبناک بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که پس از انجام آزمون های روایی و پایایی(با ضریب بالای 0.7 برای هر متغیر) توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شرکت زمزم در استان تهران می باشند که اساسا با موضوع برون سپاری فروش در ارتباط کاری بوده اند. پس از گردآوری داده ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری برای فرضیات پژوهش چنین حاصل شد که  ویژگی غیر خطی‏، ویژگی خودمانایی، ویژگی جاذبه‌های غریب‏، اثر پروانه‌ای، ویژگی سازگاری پویا و ویژگی فراکتال  بر برون‌سپاری فروش محصولات شرکت زمزم تأثیر دارد. همچنین ویژگی هموستاسیس و ویژگی انشعاب بر برون سپاری فروش محصولات شرکت زمزم تاثیری نداشته و رابطه معنی داری بین آنها مشاهده نشده است. مهمترین پیشنهاد پژوهش انجام پژوهش در سطحی گسترده تر و برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Chaotic Behavior Components on Sales Outsourcing: Case of Zamzam Company

نویسندگان [English]

  • f Rahnamay Roodposhti 1
  • Farzaneh Hashemloo 2
  • FATEMEH DADBEH 2
  • kamal ebadzadeh 2
1 Professor and faculty member of Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 PhD student of financial management, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

The present study aims to explore the effect of factors beyond financial and accounting variables on sales outsourcing in ZamZam Company. The purpose of study is to investigate the level of compatibility and allegiance of product's outsourcing pattern under a chaotic situation. The data were collected by a questionnaire which was distributed after assessing its reliability and validity (each with a value of higher than 0.70). The sample under study included all managers and employees working in Zamzam Company, Tehran Province, Iran, who were basically involved in sales outsourcing. The results of data analysis showed that variables such as nonlinearity, self-similarity, strange attractors, butterfly effect, dynamic adaptation, and fractal affect product sales outsourcing in the company under study. In addition, hemostasis and bifurcation were found to have no affect product sales outsourcing and there was no significant correlation between these variables. Based on these findings, more extensive studies are suggested to be conducted on companies listed in Tehran Stock Exchanges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaotic Behavior
  • Chaos
  • Orderly disorder
  • outsourcing
  • sales