هم‌حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در ایران: یک تحلیل اکونو فیزیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار اقتصاد دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی هم­حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل همدوسی و رویکرد اکونوفیزیک، هم­حرکتی و ارتباط دوبه­دوی این بازارها در اقتصاد ایران برای بازه زمانی 09/07/1376 تا 31/04/1394 و با تواتر هفتگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل همدوسی نشان می­دهد که در افق زمانی کوتاه‌مدت طی سالهای 1384-1387 و افق‌های میان‌مدت طی سالهای 1382 الی1385ارتباط نرخ بازدهی سهام و نرخ ارز در جهت عکس (فاز مخالف)بوده است. امادر افق­های بلندمدت‌تر در سالهای 1386 الی 1389 نرخ بازده سهام بعد از نرخ ارز حرکت می­کند و یک متغیر پس­رونده محسوب می­شود. همچنین همدوسی بین سکه طلا و نرخ ارز در افق­های کوتاه‌مدت در سالهای 1377-1381 بالا و هم‌فاز بوده است. در این رابطه سکه طلا  بعد از نرخ ارز حرکت کرده است. پس از این سالها در طی سالهای 1381 تا 1391 شدت ارتباط بین سکه طلا و نرخ ارز بخصوص در افق­های بلندمدت بالا نبوده است اما پس از سال 1391 و با تشدید تحریم­ها، همدوسی این بازارها تا سال 1393 بالا و هم‌فاز بوده است. علاوه بر آن همدوسی بین نرخ بازدهی سهام و نرخ سکه طلا نشان می­دهد که شدت ارتباط بین این دو متغیر در تمامی­افق­ها و در طول دورهزمانی تحقیق چندان زیاد نبوده است؛ اما ارتباط این دو متغیر در سالهای 1380 الی 1383 در افق 16 الی 64 هفته شدت زیادی داشته است که البته جهت این ارتباط معکوس بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comovement of Stock Market, Foreign Exchange and Gold in Iran: An Analysis of Econophysics

نویسندگان [English]

  • Younes Nademi
  • Ramin khochiany
Assistant Professor of Economics, University of Ayatollah Boroujerdi
چکیده [English]

This paper is trying to investigate comovement of the stock market, foreign exchange and gold in Iran. For this purpose, comovement and relationship mutually of these markets in Iran’s economy during the period 30.09.1997- 21.07.2015 with the weekly frequency have been investigated by the wavelet coherence analysis and Econophysics approach. The results of coherence analysis show that in the short time horizon during 2005-2008 and medium-term horizons during 2003-2006, the relationship between stock return and the exchange rate has been in the opposite direction (opposite phase). But in the longer-term horizonsduring2007-2010, the stock return moves after the moving exchange rate that the stock return is a lagging variable. Also, the coherence between gold and the exchange rate in the short term during1998-2002 was high with the same phase. After these years and during 2002-2012, the correlation between gold and the exchange rate had not been high particularly at high long-term horizons but after the year of 2012 with the intensification of sanctions, the coherency of these two markets has been high with the same phase until the year of 2014. Moreover, the coherency between stock return and the gold coin rates show that the intensity of correlation between these two variables during the period of study was low but the correlation of these two variables in 16-64 weeks’ horizons during 2001-2004 was high that of course, the direction of this relationship has been reversed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comovement
  • Wavelet Coherency
  • Stock
  • Foreign Exchange
  • gold
  • Econophysics