بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه یک روش بهینه‌سازی سبد سهام، بر مبنای شاخص‌های مالی شرکت‌هاست. در این روش با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها از شاخص‌های مالی، نمرات کارایی متقاطع تولید می‌شوند. تفسیر ریاضی این نمرات که برای هر واحد تحت ارزیابی چندین عدد است، کارایی شرکت در شرایط محتمل آتی است. کارایی حاصل از مدلی که با شاخص­های مالی اجرا شود را می­توان قوت مالی شرکت تعبیر کرد. بنابراین کارایی متقاطع حاصل از اجرای مدل بر روی شاخص‌های مالی، می­تواند قوت مالی شرکت در شرایط محتمل آتی قلمداد ‌شود. از آن­جا که آینده معلوم نیست منطقی است که قوت مالی محتمل آتی در قالب شاخص‌های امید و ریسک بیان شوند که همان میانگین و واریانس کارایی‌های متقاطع هستند. بر این اساس نسبت امید به ریسک قوت مالی آتی می­تواند به­عنوان معیاری برای انجام مقایسات زوجی بین شرکت­ها به­ کار رود. بردار ویژه نظیر بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، اهمیت نسبی هر شرکت را منعکس می­کند. این تحقیق، اهمیت نسبی شرکت‌ها را به­عنوان مبنایی برای بهینه­سازی سبد سهام پیشنهاد می­کند. عملکرد روش براساس شاخص عملکردی شارپ مورد قبول و بهتر از عملکرد سبد بازار و یک روش مشابه دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio optimization with Fraction of Expectation to Risk of future financial strength based on Eigen Vector of Pairwise Comparisons Matrix

نویسندگان [English]

  • Keikhosro Yakideh 1
  • Gholamreza Mahfoozi 2
  • Mahshid Goodarzi 3
1 Assistant Professor of Management, University of Guilan, Rasht- Iran
2 Assistant Professor of Management, University of Guilan, Rasht- Iran
3 MSc Management, University of Guilan, Rasht- Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to propose a new method for portfolio optimization based on financial ratios. In this method, cross efficiency scores are produced from financial ratios, using Data Envelopment Analysis. Mathematical interpretation of these cross efficiency scores that allocates several score to each company is efficiency of company in probably future situations. Efficiency scores calculated based on proper financial ratios can be considered as financial strength. Thus cross efficiency scores produced from financial ratios, can be considered as potential financial strength. As future is not clear, potential financial strength can be presented in expectation and risk indices that are mean and variance of cross efficiencies. Fraction of expectation to risk for potential financial strengths can be used as a criterion for pairwise comparison of companies. Eigenvector associated with the biggest eigenvalue of pairwise comparison matrix reflects relative importance weights of companies. This paper proposes relative importance weights of companies as a basis for portfolio optimization.  Based on sharp index Performance of proposed method is acceptable and better than marker portfolio and portfolio of one similar method. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio optimization
  • Cross efficiency
  • Analytical Hierarchy Process (AHP