پرتفوی ارزی بهینه ذخائر بانک مرکزی ج.ا. ایران (رهیافت فرا مدرن پرتفوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

یکی از ابعاد اساسی مسئله­ی مدیریت ذخائر ارزی  توسط بانکهای مرکزی ، تعیین سبد یا پرتفوی ارزی مناسب ذخائر است .در این مطالعه ترکیب ارزی بهینه چهار ارز ذخیره مهم شامل دلار آمریکا، یورو، پوند و ین در سبد ارزی ذخائر استراتژیک بانک مرکزی کشورمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بدین منظور از رهیافت فرامدرن پرتفوی و داده های فصلی دوره زمانی 2011 تا 2014 استفاده شد و نمودار مرز کارای بانک مرکزی استخراج گردید. نتایج حاکی از آنست که حداکثر سهم دلار، یورو و ین در سبد ذخایر ارزی استراتژیک بانک مرکزی به ترتیب برابر 35 ، 29 و 48 درصد است. بر این اساس، در صورتی که سهم ارزهای مذکور در سبد ذخایر بیش از ارقام حاصل باشد، ارزش ذخائر کاهش می یابد. همچنین بر اساس نتایج حاصل، پوند ارزی پرخطر است، لذا بانک مرکزی برای نگهداری این ارز، بیشتر باید بر اساس نیازهای مبادلاتی خود برنامه ریزی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Currency Portfolio of Foregin Exchange Reserves in the Central Bank of I. R. Iran (Post-Modern Portfolio Approach)

نویسنده [English]

  • Saeed Daei-Karimzadeh
Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

One of key aspects of foreign reserves management in central banks is to determine appropriate currency portfolio of foreign exchange reserves. In this study, optimal currency composition of four major reserve currency (including dollar, euro, pound and yen) in currency portfolio of the central bank of Iran analyzed. For this purpose, post modern portfolio approach and quarterly data during 2011 to 2014 used and efficient frontier of the central bank extracted as well. The results indicate that maximum share of dollar, euro and yen in the strategic currency reserves portfolio of the central bank is respectively 35, 29 and 48 percent. Accordingly, if share of the currencies in the currency portfolio was more than these figures, the value of reserves is reduced. Furthermore, pound is a risky currency, so the central bank to hold the currency, mainly should act based on his transaction needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Currency Portfolio
  • Reserve Currency
  • Post-Modern Portfolio Theory
  • Central Bank
  • Efficient Frontier