ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه جهت انتخاب سهام با در نظرگرفتن ارزش در معرض خطر فازی: رویکرد تئوری اعتبار فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده

مسئله بهینه­سازی پرتفوی و انتخاب سهام یکی از زمینه­های پرتوجه توسط محققین مالی و سرمایه­گذاران در بازارهای مالی می­باشد. در این مقاله به برخی از چالش­های بهینه­سازی پرتفوی بطور همزمان پرداخته می­شود. بطوریکه جهت در نظرگرفتن ماهیت چندمعیاره بودن انتخاب سهام و عدم­قطعیت مرتبط با نرخ بازده دارایی­ها از مدل برنامه­ریزی چندهدفه فازی استفاده شد. همچنین با توجه نقاط ضعف معیارهای ریسک سنتی نظیر واریانس از ارزش درمعرض خطر و معیار عدم­قطعیت با رویکرد تئوری اعتبار فازی جایگزین آن­ها شدند. در پایان با توجه به ساختار غیرخطی و سخت مدل طراحی شده، از نسخه دوم الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب‌سازی نامغلوب "NSGA-II"، جهت حل مدل استفاده گردید. جهت نمایش قابلیت کاربرد مدل توسعه داده شده در بین 10 شرکت بین المللی بکارگرفته شد. پس از اجرای مدل و در راستای روایی سنجی، پرتفوی­های پارتو بهینه بدست آمده با پرتفوهای تصادفی تولید شده مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج مقایسه نشان دهنده سطوح بالاتردستیابی به اهداف در پرتفوهای بهینه بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a fuzzy multi objective model for portfolio selection based on value at risk, semi-skewness and fuzzy credibility theory

نویسندگان [English]

  • Hosein Didehkhani 1
  • Saeid Hojjatiastani 2
1 Department of Financial Engineering, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Master of Financial Engineering, Islamic Azad University, Ali-Abad Katoul Branch
چکیده [English]

In finance, optimal portfolio selection, play's a crucial role for investor’s decisions. In practical cases the problem of optimal portfolio selection has some challenges. In a cases stocks are affected by various uncertain factors therefore, it is impossible to simulate all of them properly. In this study, previous investigation about select and optimization of portfolio has been illustrated. For this purpose, credibility theory for calculating statistics moments such as Expected value, semi-skewness have been used. Also, the value at risk and Uncertainty is used for modeling in fuzzy Environment. For solving the model Matlab software run for solving Non-dominated sorting genetic algorithm "NSGA-II". And as result some of optimal pareto-front solutions have been obtained which were listed as optimal solution. To conclude Random portfolios has been created in order to compare with defined portfolios .the result indicate , defined models has more level of Satisfactory goals rather than Random portfolios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-objective portfolio optimization
  • NSGA-II algorithm
  • uncertainty
  • credit theory