سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ(BEKK) و الگوریتم ICSS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی قشم

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ایران

چکیده

سرایت تلاطم میان شاخص­های مالی، حاکی از فرایند انتقال اطلاعات میان بازارها می­باشد. با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد­ شده در یک بازار، می­تواند سایر بازارها را متأثر سازد. در این میان، مدل­سازی تلاطم بازده در بازارهای مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان حوزه ی مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش­بینی ها، موضوع با اهمیتی به شمار می­رود. در این پژوهش سر ریز نوسانات بازارهای نفت، ارز، طلا و سهام با استفاده از مدل BEKK دو متغیره GARCH، بدون استفاده از شکست ساختاری و همچنین با در نظر گرفتن آن با استفاده از الگوریتم ICSS و همچنین با مدل VAR، مورد آزمون قرار گرفت و سپس رابطه ی بین آنها از طریق آزمون علیت گرنجر بررسی گردید. نتایج نشان می دهد در صورتی که از محاسبه ی شکست ساختاری در معادلات صرف نظر کنیم، تغییرات نرخ ارز بر قیمت نفت تأثیری ندارد اما بر قیمت طلا و شاخص سهام اثر معنی داری دارد، در این حالت تغییرات قیمت نفت بر هیچکدام از متغیرهای مورد مطالعه تأثیری ندارد. از طرف دیگر تغییرات قیمت طلا می تواند بر شاخص سهام تأثیر گذار بوده و تغییرات سهام نیز می تواند بر روی نرخ ارز تأثیر بگذارد. اما زمانی که از شکست ساختاری در معادلات استفاده شود نتایج متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Volatility Spillover between Oil Price, Exchange Rates, Gold Price and Stock Market Indexes with Structural Breaks

نویسندگان [English]

  • elaheh sefidbakht 1
  • Mohammad Hossein Ranjbar 2
1 M.A Student of Finance, Department of Finance, High Education Institute of Qeshm, Hormozgan, Iran
2 Assistance Professor of Finance,Department of Management And Accounting, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch,Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Volatility spillovers among financial indices, indicates the process is the transfer of information between markets. Given that financial markets are connected, Ayjad information in one market can affect other markets. In the meantime, modeling the volatility of returns in different markets and communicate with each other from the perspective of these markets Supplier Institute academics and financial area, to be used in the prediction, the matter of It results in. In this study, the tiny fluctuations in oil markets, currencies, gold and stock model BEKK bivariate GARCH, without the use of structural failure and also with regard to the use of the algorithm ICSS and model VAR, tested and the relationship between them through Granger causality test was carried out. The results show that if the calculation of structural failure in the equation disregard, changes in exchange rates on the price of oil does not have the price of gold and stock index has a significant effect, in this case oil price changes on any of the variables studied has no effect. On the other hand, gold price changes can affect stock index and stock changes can also affect the exchange rate. But when the failure of structural equations is used will be different results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • volatility spillovers
  • GARCH Model
  • BEKK
  • VAR
  • Granger causality
  • structural breaks
  • ICSS algorithm