آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با وقوع بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، توجه به زیان‌های حدی اهمیت یافته است. زیان‌های حدی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار نامطلوب باشد و از آنجا که احتمال وقوع این زیان‌های غیرمعمول ناچیز نیست، سرمایه‌گذاران نگران دنباله‌های حدی توزیع بازدهی هستند. هدف پژوهش حاضر آن است که با بهره‌گیری از نظریه ارزش حدی (EVT) که برای توضیح حوادث غیرمعمول طراحی‌شده، مقدار ریسک نامطلوب حدی (EDR) محاسبه‌شده و اثرات آن در قیمت‌گذاری دارایی‌ها بررسی گردد. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از 243 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1384 تا 1394 بررسی می‌گردد. جهت آزمون قیمت‌گذاری EDR از دو روش تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما و مک‌بث (1973) استفاده می‌شود. یافته‌های حاصله دال بر قیمت‌گذاری EDR و معناداری آماری صرف ریسک نامطلوب حدی در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش نشان می‌دهد زیان‌های بالقوه ناشی از بازدهی‌های بسیار نامطلوب، یعنی ریسک نامطلوب حدی، به‌ عنوان یک عامل ریسک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها ملحوظ می‌گردد. همچنین، اثر سایر معیارهای ریسک شامل نوسان‌پذیری، ارزش در معرض خطر و شاخص دنباله راست قوی‌تر از EDR بوده و در صورت احتساب معیارهای فوق، معناداری آماری صرف ریسک EDR از دست می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Extreme downside risk premium using Extreme Value Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Davallou 1
  • Mahdiyeh Dashti 2
1 Assistant professor, PhD of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master Student of Financial Management, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Recent year’s financial crisis gives rise to pay attention to extreme losses. Investors suffer from extreme losses and since unusaull outcomes probability is not far, investors concern about extreme tail of return distribution. This paper is aimed to examin extreme downside risk (EDR) that is calculated by extreme value theory (EVT) which is designed to explain uncommon events. For this purpose, a sample composed of 243 listed firms in Tehran Stock Exchange is examined for 1384 to 1394. Portfolio study approach and Fama- McBeth (1973) regression are used to EDR pricing test. The results confirm EDR pricing and statistical significancy of extreme downside risk in TSE. This research shows that potential loss from extreme downside returns, EDR, is captured by asset pricing as a risk factor. Also, the effects of other risk measures including volatility, valu at risk and right tail mesure are stronger than EDR and if their effectes is controlled, EDR risk premium is no longer statistically significant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extreme Downside Risk
  • Extreme Value Theory
  • Generalized Extreme Value Distribution