تاثیر کوته بینی مدیران بر عملکرد سرمایه گذاران در بازار سرمایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری - دانشکده علوم انسانی-دانشگاه ازاد اسلامی- واحد شاهرود - شاهرود - ایران

2 دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود،شاهرود، ایران

چکیده

این تحقیق در پی سنجش واکنش بازار سهام به کوته نظری مدیران بوده است. کوته­ نظری مدیران، تمایل به افزایش قیمت­های جاری سهام با افزایش و متورم کردن سودآوری‌ جاری با هزینه­کرد از محل سودآوری و یا جریانات نقدی بلندمدت است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1385 تا سال 1394 است که پس از اعمال محدودیت های لازم 117 شرکت در این بازه زمانی مناسب بوده و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که کوته­نظری تاثیری معنادار و مطابق انتظار منفی بر بازده غیر عادی کسب شده در زمان انتشار سود نداشته است. مجموع نتایج بدست آمده بیانگر آن است که بازار سرمایه چه در قالب بازدهی زمان انتشار سود و چه بازدهی آتی سهام، واکنش معناداری به کوته­بینی مدیران نداشته و کوته­نظری مدیران تاثیری مثبت بر نرخ بازده دارایی­های دوره آتی، به عنوان معیارسنجش عملکرد مالی آتی، داشته است. به طور خلاصه نتایج بدست آمده بیانگرآن است که بازار سرمایه واکنش معناداری به کوته­بینی مدیران نداشته است اما کوته­نظری مدیران تاثیری معنادار بر عملکرد مالی آتی شرکت‌های بررسی شده داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Managers Myopia on Investors Behavior in the Capital Market

نویسندگان [English]

  • seyed hamed naghibi esfahani 1
  • Mohammadreza Abdoli 2
1 Department of accounting- Faculty of Humanities- shahrood branch-islamic azad university- shahrood- iran
2 Associate professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
چکیده [English]

This research aims to measure the stock market reaction to the manager’s myopia. Manager myopia tends to increase the current stock prices and inflate the current profitability by decreasing long term profitability or increasing cash flows.
The statistical population of this research is all companies listed on Tehran Stock Exchange during the years 1385 to 1394 (Hijri calendar). After applying some filters and restrictions, 117 companies were selected and investigated.
The results indicate that myopia does not have a significant negative impact on abnormal returns, obtained at the time of profit report.
Overall results indicate that the capital market in the form of efficiency (stocks and time of profit report) don’t have significant reaction to manager’s myopia. In the same time, manager’s myopia has a positive significant effect on return on future assets, as a measure of future financial performance.
In summary, the results indicate that the capital market doesn’t react to manager’s myopia but manager’s myopia affects future financial performance of investigated companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manager’s myopia
  • expert shareholder
  • capital market reaction