مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر الگوی مسائل کلامی ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد تمام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

در این مقاله، کاربرد ریاضیات در مدیریت ترازنامه بر اساس مسائل کلامی ریاضی برای ارائه­ی مناسب گزارش مدیریت دارایی و بدهی در یک بانک توسعه‌ای موردبررسی قرار گرفت. پس از مروری بر اهمیت مدیریت ترازنامه در بانک‌ها، معرفی بانک توسعه‌ای و مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد مسائل کلامی و کاربردهایی از مدل‌سازی ریاضی در مدیریت دارایی و بدهی، دو نمونه از مسائل کلامی(در زمینه حسابی و جبری) در مدیریت ترازنامه مطرح‌شده که در آن، به ترتیب بازنمایی و مدل‌سازی ریاضی برای حل مساله به‌کاررفته است. سپس نتایج حاصل در زمینه مالی، تفسیر شد. یافته­ها نشان داد مدل‌سازی ریاضی در تفسیر اطلاعات ترازنامه بانکی به مدیریت دارایی و بدهی در یک بانک توسعه‌ای کمک می‌کند. بر اساس نتایج می‌توان مدیریت ترازنامه را از منظر مسائل کلامی ریاضی مطرح نمود و درنتیجه، تفسیر دقیق‌تری از اطلاعات مندرج در ترازنامه بانک به استناد بیان دقیق ریاضی و تحلیل آن مسائل در دنیای واقعی داشت. این پژوهش، ضرورت توجه به کاربردهای ریاضی در مدیریت ترازنامه را آشکار می‌کند. در پایان پیشنهاد شد درک مفهومی دانش ریاضی استفاده ‌کنندگان در حل مسائل کلامی مانند مدیریت ترازنامه، در پژوهش‌های آینده مورد آزمون قرار گیرد به‌طوری‌که قابل‌درک بودن آن مفاهیم، منجر به افزایش کاربرد ریاضیات در زمینه مالی و به‌تبع آن، تحلیل و ارزیابی دقیق‌تر داده‌های مالی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Balance-Sheet Management in a Development Bank Based on Math Word Problems

نویسندگان [English]

  • s.z Aboalhasani Kumleh 1
  • f Rahnamay Roodposhti 2
  • Ahmad Shahvarani 1
  • f Hosseinzadeh Lotfi 1
1 Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic, Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Finance and Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, mathematical applications in balance-sheet management were examined, based on mathematical word problems, to provide asset-liability management reporting in a developmental bank. After reviewing the importance of balance-sheet management in banks, introducing development bank, the literature ant theoretical basis about mathematics word problems and applications of mathematical modelling in assets and liabilities management, two case of word problems (arithmetic and algebraic) were examined in balance-sheet management in which mathematical representing and modelling were used to solve problems, respectively. Then the results were interpreted in financial field. The results revealed mathematical representing and modelling helps to interpret balance-sheet information for managing assets and liabilities in a developmental bank. Regarding the results, balance-sheet management can be observed from the perspective of mathematical word problems. Therefore, it can result a more accurate interpretation of balance-sheet data in banks, based on accurate expressing mathematics and analysing problems in the real world. This sheds light on the necessity of giving attention to mathematical applications in balance-sheet management. Finally, it is recommended that in future research, conceptual understanding mathematics examine in solving word problems as balance-sheet management among users in such a way that understanding those concepts led to an increase in applying mathematics in finance affairs and consequently, accurate analysis and evaluation of financial data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance-sheet management
  • developmental bank
  • word problems
  • mathematics modelling