بررسی تطبیقی ضریب واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار متمایز نسبت به اعلان سود با استفاده از معادلات شکست ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری-خوزستان، ایران

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

در مطالعه حاضر کیفیت تاثیرات راهبردی شرکت ها به نسبت ضریب واکنش اعلان سود مورد بررسی قرار گرفت. از ویژگی‌های راهبردی می‌توان به هزینه حاشیه فروش پایین با حجم فروش بالا، صرفه اقتصادی به نسبت مقیاس و سرمایه‌گذاری عمده در کارخانجات و دارایی‌های فیزیکی نام برد. این درحالیست که راهبرد تمایز با حاشیه فروش بالا همراه است و از کیفیت کالا و برندسازی تحقق یافته از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود از قبیل سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و تبلیغات بدست می‌آید. خصوصیات روش های فوق الذکر تاثیر دوگانه‌ای بر واکنش سرمایه‌گذار در قبال اطلاعات انتشاریافته درباره سود شرکت‌ها می‌گذارد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی تطبیقی ضریب واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار متمایز نسبت به اعلان سود با استفاده از معادلات شکست ساختاری پرداخته شده است. در همین راستا به بررسی 147 شرکت از شرکت های پذیرفته شده از بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1388 تا 1394پرداخته شده و با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی ایوز به تخمین ازمون فرضیه ها پرداخته شده است. ضرورت استفاده از معادلات شکست ساختاری بر این بود که اگر طی سال های مورد بررسی اعلان سود در هر کدام از حجم نمونه سیر نزولی داشته باشد، نقاط شکست آن پیدا و نسبت به رفع آن اقدام شود. نتایج این سیستم دال بر تداوم پذیری صعودی اعلان سود در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه می باشد. همچنین از دیگر نتایج مطالعه حاضر این است که شرکت‌هایی که راهبرد رهبری هزینه را دنبال می‌کنند، اعلان سود آن‌ها بطور عمومی نسبت به شرکت‌هایی که روش های تمایز را در پیش می‌گیرند، با تغییرات بهتری اعلان سود شرکت های خود را به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت به نمایش می گذارند. در نتیجه شرکت‌هایی که راهبرد های متمایز را در پیش می‌گیرند با تفسیر ناهمگون‌تر و تغییرات کمتری در باورهای سرمایه گذاران همراه هستند. این پژوهش به ارتقاء سطح دانش در خصوص تغییرات مقطعی واکنش بازار به اعلان سود یاری می‌رساند. علاوه بر این در این پژوهش همگرایی واکنش بازار به اعلان سود از طریق تغییر در راهبردها در کسب و کار در قالب شرایطی قابل پیش‌بینی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study response rate of firms with business strategies and cost leadership firms with different business strategies to the announcement, using the equations of structural failure

نویسندگان [English]

  • fatemeh zholanezhad 1
  • Vahid Bekhradinasab 2
1 Graduate Master of Accountancy
2 Employee finances Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In the present study the effect of the quality of corporate earnings announcements reaction ratio was investigated. Features strategies may lower the marginal cost sales with higher sales volumes, economies of scale and a major investment in facilities and physical assets named.Meanwhile, the differentiation strategy combined with high sales margins and the quality of the product and branding realized through investment in intangible assets such as investment in research and development and advertising is obtained. Characteristics of the above-mentioned double impact on investor reaction to the information published on the company's profits.The response rate in this study, a comparative study of companies with business strategies of cost leadership and firms with different business strategies to the announcement, has been using the equations of structural failure.In this regard, the 147 companies listed companies of Tehran Stock Exchange during the period 2009 to 2015 were studied and estimated using econometric software testing hypotheses to be explored.Using the equations necessary structural failure was that if during the review announcement,In each sample is decreasing, breakpoints and found it to be rectified.The system indicates the sustainability Ascending announcement, the company adopted a business strategy that is cost leadership.The other results of the present study is that companies that strategy cost leadership to follow, announcement, they are generally only to companies that method of differentiation to adopt the changes better earnings your users of financial information Company to showcase.As a result, companies that adopt distinct strategies with diverse interpretation and fewer changes in investors' beliefs are associated.This cross-sectional study to improve the level of knowledge about the market reaction to the announcement, the changes will help.In addition, in this study the convergence of market reaction to the announcement, through changes in business strategies in a predictable situation is shown.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Announcement
  • strategies for cost leadership
  • differentiation strategies