اثر سیاست پولی بر عملکرد شرکت‌های بورسی با استفاده از شاخص پیوتروسکی و با استفاده از روش GMM پانل دیتای پویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اقتصاد مالی دانشگاه زاهدان

چکیده

امروزه اهمیت ارزیابی عملکرد و عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت­ها یکی از مهم­ترین حوزه­های اقتصاد مالی را تشکیل می­دهد بطوری­که در این­باره تحقیقات زیادی صورت گرفته است در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت­های بورسی با تأکید بر سیاست­های پولی است. بر خلاف تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است و برای عملکرد شرکت­ها تنها به یک شاخص همچون سود یا درآمد اکتفا شده است در این تحقیق از شاخص جامع اف پیوتروسکی برای سنجش عملکرد شرکت­ها استفاده شده است.  داده­های استفاده شده در این تحقیق، داده­های سالانه دوره 1385 تا 1392 و برای 94 شرکت پذیرفته شده در بورس است و ابزارهای سیاست پولی شامل نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک­ها، نرخ رشد نقدینگی، و نرخ سپرده قانونی است. نتایج تخمین مدل با روش GMM پانل پویای دیتا نشان می­دهد که بین متغیرهای پولی و عملکرد شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد. با افزایش تسهیلات اعطایی بانک­ها و افزایش حجم نقدینگی مقدار شاخص پیوتروسکی نیز افزایش می­یابد که نشان­دهنده افزایش و بهبود عملکرد شرکت است. علاوه بر این کاهش نرخ سپرده قانونی بانک­ها نزد بانک مرکزی نیز که یک ابزار سیاست پولی انبساطی است، باعث افزایش شاخص پیوتروسکی شده و عملکرد شرکت را بهبود می­بخشد. بنابراین با توجه به اثرگذاری مستقیم سیاست­های پولی بر شاخص­های عملکردی شرکت­ها، سیاست­گذاران باید با دقت عمل بیشتری نسبت به اعمال هر گونه سیاستی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Monetary Policies on the Performance of Business Firms Using the Pyotroxic Index and Using the GMM Dynamic Data Panel

نویسنده [English]

  • azam Mohammadzadeh
University of sistan and baluchestan , Zahedan, Iran
چکیده [English]

Today the importance of evaluating performance and factors affecting corporate performance is one of the most important areas of the financial Economics So that research has been done on this. In this regard, the main purpose of this research is to examine the factors affecting the performance of Bourse companies with an emphasis on monetary policy. Contrary to previous research that for corporate performance has been captured only an indicator such as profit or income In this research, FPT Comprehensive Index has been used to measure the performance of companies. The data used in this research is annual data for the period from 1385 (2006) to 1392 (2013) and for 94 companies admitted to the stock exchange. And monetary policy instruments include the growth rate of banks' loan facilities, liquidity growth rates, and legal deposit rates. The results of model estimation using GMM dynamic data panel show that there is a Significance relationship between monetary variables and firm performance. With the increase in bank facilities and the increase in liquidity, the Piotroski F-Score index is also increasing which reflects an increase and improvement in the company's performance. Therefore, given the direct impact of monetary policies on corporate performance indicators, policymakers should be more careful about acting any other policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piotroski F-Score index
  • Corporate performance
  • Macroeconomic variable
  • Monetary Policy