بررسی نقش عدم تقارن بر بروز اثر ربایش در حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،‌ ایران

چکیده

در بسیاری از بورس های دنیا، قانون گذاران به منظور کاهش تلاطم بازار و همچنین کاهش زیان سرمایه گذاران در اثر تصمیمات هیجانی اقدام به وضع دامنه مجاز نوسان می کنند. یکی از معایب این اقدام، ایجاد اثر ربایش در حد نوسان قیمت است که یک تورش رفتاری است. در این پژوهش اثر عدم تقارن اطلاعات در بروز ربایش در حد نوسان قیمت، براساس داده های بین روز 25 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از مدل های تلاطم شرطی وجود یا عدم وجود  اثر ربایش در بین قیمت سهام این شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. سپس  با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بروز اثر ربایش پرداخت شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهند که در میان شرکت های مورد بررسی، اثر ربایش در حدنوسان قیمت وجود داشته و بین  عدم تقارن اطلاعاتی و اثر ربایش رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Asymmetric information for Rising Magnet Effect on Price Limit at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • M. Feyz Fallah Shams 1
  • Marziyeh Eskandari 2
1 Associate Prof., Faculty of Management, Islamic Azad University (central Tehran branch) Tehran, Iran
2 Graduate of the Master of Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In many of the world’s stock exchanges, legislators specify price limits in order to reduce market volatility and reduce investors’ loss as a result of emotional decisions. One of the disadvantages of such an action is magnet effect of price limits, leading to a behavioral bias. In this study, the effects of information asymmetry on the presence of magnet effect of price limits were examined with regard to daily data obtained from 25 companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2013-2015. First, the presence or absence of magnet effects in stock prices of these companies was examined using conditional volatility models. Then, the effect of information asymmetry on the presence of magnet effect was studied using the logit regression model. The study results revealed that the magnet effect of price limits exists in the studied companies and there was a significant relationship between information asymmetry and magnet effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permitted range of oscillation
  • pseudo-oscillation
  • Information Asymmetry
  • abusive effect