ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه حسابداری، بوشهر، ایران

چکیده

مداخله دولت و حضور اشخاص سیاسی در هیات مدیره، می‌تواند تصمیم‌گیری شرکت و مسیر کسب‌و‌کار را متاثر سازد. بازار سهام باید کارایی اطلاعاتی را نمایان کند، بنابراین بایستی هر‌گونه ارزش ارتباطات سیاسی را در صورت وجود، بازتاب دهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی شرکت‌ها و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه‌ آماری تحقیق متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ است. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان شرکت‌ها، رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. بنابراین با افزایش ارتباطات سیاسی شرکت‌ها، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد. این نتایج بیان می‌کند که ارتباطات سیاسی می‌تواند به عنوان عاملی مهم در ارتباط با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political connections and the cost of equity capital in listed firms on Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Abdolreza Mohseni
Assistant Prof., Department of Accounting, Bushehr branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Government intervention and existence of politicians on boards may affect companies’ decision making and business trajectory. A stock market should display informational efficiency and, therefore, should appropriately reflect the value of political connections, if any value exists. This study is aimed to investigate of the relationship between political connections and the cost of equity capital in listed firms on Tehran Stock Exchange. This research in terms of method is descriptive - correlation. The sample consists of 114 companies listed on Tehran Stock Exchange for the period 2009 to 2015. Multiple linear regression analysis for hypothesis test is used.
The findings show a significant negative association between political connections and the cost of equity capital. In other words, by increasing political connections on firms, cost of equity capital is reduced. These results suggest that political connectedness could represent an important determinant of the cost of equity capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • political connections
  • Cost of Capital
  • Risk