بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر تلاشی است برای بهینه سازی پرتفلیو مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و مقایسه بازده آن با بازده مدل کلاسیک که به عنوان یکی از بنیادی ترین مدل های بهینه سازی می باشد. در این تحقیق با بررسی بازده 18 صنعت از صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده 12 ساله پرداخته شده و با تشکیل پرتفوی بهینه ومحاسبه بازده واقعی پرتفو های تشکیل شده با استفاده از این دو مدل مورد محاسبه قرار گرفته است. سپس با تحلیل واریانس به بررسی وجود تفاوت معنی دار بازده نتیجه این دو مدل پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهند که بازده پرتفوی بهینه مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب در حالتی که سرمایه گذار از ریسک نامطلوب گریزان و از پتانسیل مطلوب نیز گریزان می باشد و یا زمانیکه سرمایه گذار از ریسک نامطلوب گریزان و نسبت به پتانسیل مطلوب بی تفاوت (خنثی) می باشد، تفاوت معنی داری با بازده مدل کلاسیک ندارند. در حالی که بازده پرتفوی بهینه در حالتی که سرمایه‌گذار از ریسک نامطلوب گریزان و در جستجوی پتانسیل مطلوب (پتانسیل پذیر) می‌باشد از بازده مدل کلاسیک بالاتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of portfolio optimization based on downside risk, upside potential and behavioral variables efficiency

نویسندگان [English]

  • yavar mirabbasi 1
  • hashem nikoumaram 2
  • ali Saeidi 3
  • Farideh Haghshenas 4
3 Faculty Member, Department of Financial Management, Islamic Azad University, Northern tehran Branch, Tehran, Iran
4 Faculty Member, Department of Financial Management, Islamic Azad University, central tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

While available models to measure the risk don’t consider the positive side of stock return probability distribution, this research tries to optimize the portfolio based on adjusted lower partial momentum (ALPM) with upside potential and behavioral variables to compare the result with modern portfolio theory model which is one of the basic models in this area.
This research studies 144 monthly portfolios of industry indices in Tehran Stock Exchange within 12 years and compute realized rate of return for those portfolios in next month. In the next stage the research make use of variance analysis between realized rates of return for portfolios made by two models. The present research determined that realized rate of return for portfolios made by ALPM are higher than modern portfolio theory model when investors are downside risk averse and upside potential lover. However in condition that investors are downside risk averse and upside potential averse there is not any difference between two model as well as when investors are downside risk averse and upside potential neutral.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Downside risk
  • Portfolio
  • Upside potential
  • upside potential adjusted portfolio optimization