بررسی و مقایسه ی الگوهای سود اختیارمعاملات آسیایی، اروپایی و آمریکایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبابل، گروه مدیریت مالی، بابل ، ایران

چکیده

با توسعه بنگاه­های اقتصادی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه­ای در مطالعات مالی برخوردار شده است. ماهیت مدیریت ریسک ایجاب می­کند که این مطالعات چند وجهی باشد، یعنی علاوه بر شناخت عملکرد اقتصادی و تجاری بنگاه، لازم است مدیران ریسک با مسائل آماری و ریاضی و روش­ها و مدل­های کنترل ریسک نیز آشنا باشند. بازده، همان پاداش قبول ریسک در یک فعالیت اقتصادی و تجاری است، لذا در مدیریت بنگاه­های اقتصادی باید به جای حذف ریسک، به ایجاد زمینه­های مناسب برای مدیریت بهینه ریسک پرداخت.پژوهش حاضر در پی بررسی الگوی سودآوری اختیار معاملات مختلف سهام و تعیین راه حل مناسب برای کاهش ریسک دستکاری قیمت در زمان اعمال قرارداد اختیار معامله است. به همین منظور قیمت اختیارمعاملات اروپایی، آمریکایی و آسیایی سهام 48 شرکت پس از برآورد نوسان­پذیری، توسط نرم ­افزار DerivaGem محاسبه و تحلیل شده است. از آن جایی که قیمت سررسید در اعمال قراردادهای آسیایی فقط منحصر به قیمت پایانی در روز سررسید نمی­باشد و یک میانگین از قیمت­های پایانی در طول عمر قرارداد اختیار معامله هستند، لذا نتایج تحقیق پس از بررسی الگوهای مختلف سود نشان می­دهد که قیمت سررسید در اختیار معاملات آسیایی کمتر دستخوش دستکاری می­شوند و دارنده­ی آن ریسک کمتری را از این بابت متحمل می­شود. مقادیر پارامترهای حساسیت ریسک محاسبه شده برای هریک از اختیار معاملات نیز این مهم را به اثبات می­رسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Compare the earnings patterns of Asian, European and American Stock Option in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • S. Ali Nabavi Chashami
  • Farhad Abdollahi
Department of Finance, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

By development of economic enterprises and the expansion of trade, risk management has been particularly important in financial studies. The nature of risk management requires that these studies need to be multifaceted; it means that, in addition to recognizing the enterprise’s economic and commercial functions, risk managers need to be familiar with statistical and mathematical issues and risk control methods and models. Its output is the same rewards for accepting risk in an economic and commercial activity, so in managing economic enterprises, instead of eliminating risk, it is necessary to create the right environment for optimal risk management.
The present study seeks to study the pattern of different stock option exchanges profitability and determine the appropriate solution to reduce the risk of price manipulation when the transaction is negotiated. For this purpose, the price of European, American and Asian transaction option shares of 48 companies after the estimation of volatility has been calculated and analyzed by DerivaGem software. Since the closing date price in applying Asian contracts is not limited to the end-of-day closing date and it is an average of final prices during the lifetime of transaction option contracts, so the results of research after studying the various patterns of profit show that closing date price of Asian transaction option is less manipulated, and the holder enduring lower risk. The values ​​of risk sensitivity parameters calculated for each transaction option also prove this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Option – European option
  • American option
  • Asian option