بررسی رابطه بین انواع ریسک های حوزه منابع انسانی با نوآوری تکنولوژیک در شرکت های دانش بنیان دارویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

مسئله‌ی کلیدی برای هر سازمان، شناسایی ریسک های مختص آن سازمان است. در شرکت های دانش بنیان نیز از آنجا که مجموعه‌ای از مهارتها، توانایی‌ها و افراد متخصص در کنار هم هستند خلاقیت و نوآوری در این شرکت ها در اوج قرار می‌گیرد، لذا در توسعه فناوری و رونق اقتصادی جامعه نقش اساسی ایفا می‌کند، هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه بین انواع ریسک‌های حوزه منابع انسانی با نوآوری تکنولوژیک در شرکت های دانش‌بنیان دارویی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و مدیران عامل شرکت های دانش بنیان دارویی هستند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه­ ریسک های حوزه منابع انسانی است و نوآوری تکنولوژیک می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون‌های مختلف رگرسیون گام به گام و مدلسازی معادلات ساختاری به روش pls مورد بررسی و صحت سنجی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که از میان مولفه‌های موثر بیشترین تاثیر را ریسک‌های شکاف‌های مهارتی و پس از آن ریسک‌های مالی، ریسک‌های عملیاتی منابع انسانی، ریسک‌های سرمایه انسانی و ریسک‌های رفتاری داشته اند. همچنین در مرحله تحقیق بیشترین ریسک مربوط به شکاف‌های مهارتی، در مرحله توسعه بیشترین ریسک مربوط به ریسک‌های عملیاتی منابع انسانی و در مرحله مهندسی بیشترین ریسک مربوط به ریسک‌های رفتاری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Types of Human Resources Risks with Technological Innovation in Pharmaceutical Knowledge Companies

نویسندگان [English]

  • arezu Hamzeie 1
  • masoud pourkiani 2
1 PhD student, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

The main goal of this research also explains the relationship between the types of HR risks with technological innovation in pharmaceutical. The statistical population of this study consists of two knowledgeable sections of the subject and managers of knowledge based pharmaceutical companies. The methodology used to examine the documents, interviews, and methodology for obtaining expert opinions and extraction of the native model in the knowledge-based companies studied were used. The results of this research indicate that among the most effective components of human resource risks, technological innovation has had the greatest impact on the risks of skills gaps and then financial risks, human resource operational risks, human capital risks and behavioral risks that were tested by tests Different stepwise regression and structural equation modeling with smartpls software were investigated and verified. Also, in the research phase, the greatest risk associated with skill skeletons, at the development stage, is the highest risk associated with human resource operational risks, and at the engineering stage, the greatest risk is related to behavioral risks. Knowledge companies that are in the engineering phase, in terms of the growth cycle of the company in the maturity stage, are likely to begin to grow at this stage of maturity in the face of future risks and reengineering of the system. For these companies, behavioral risks have shown their importance, paying attention to current values ​​and reviewing them, paying attention to current behavior among managers and employees, has shown great importance at this stage subsequently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Human Resources
  • Innovation
  • Technological innovation
  • Knowledge Based Enterprises