مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 گروه مدیریت/ دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)/ تهران / ایران

3 دکتری اقتصادسنجی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

براساس یافته­های پژوهشگران اقتصادسنجی مالی قیمت نفت به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار مالی و اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت اثرگذار است. در این پژوهش از قیمت سبد نفتی اوپک با فراوانی روزانه استفاده شده است. دوره زمانی مورد بررسی از 3 آگوست 2013 تا 26 دسامبر 2016 است. این دوره شامل تحولات مختلفی از قبیل ناآرامی و جنگ در خاورمیانه، کاهش شدید و غیر منتظره قیمت نفت به دلایلی همچون کاهش در تقاضا، توافق برجام 27 و توافق اعضای اوپک جهت کاهش تولید نفت به منظور افزایش قیمت نفت بوده و از این جهت مورد توجه قرارگرفته­است.
بررسی­های اولیه نشان می­دهد نوسانات خوشه­ای است یعنی ویژگی توزیع مستقل و یکسان و همسانی واریانس نقض می­گردد. آزمون بریوش گادفری وجود اثرات آرچ و گارچ را تایید می­کند. همچنین آزمون کلی نگر با برآورد چگالی کرنل بر اساس قاعده مونت کارلو با اعمال وزن پارزن بر وجود اثرات ARCH در متغیر دلالت دارد.
نتایج بررسی نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل MS-GARCH تک و چند رژیمه دلالت بر آن دارد که مدل سه رژیمه برای تبیین رفتار متغیر در دوره مورد بررسی مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Markov regime-switching model for crude-oil market fluctuations

نویسندگان [English]

  • mohammadreza Rostami 1
  • maryam naghavipour 2
  • maryam Moghaddasbayat 3
1 Assistant Prof, Faculty of Social Sciences and Economics , Alzahra University, Tehran, Iran
2 management department of Faculty of Social Sciences and Economics , Alzahra University, Tehran, Iran
3 PHD of Econometrics, Faculty of Social Sciences and Economics , Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the findings of financial econometric researches, oil prices as one of the most important macroeconomic variables affect financial markets and economies of oil exporting countries. In this study, the price of OPEC oil basket has been used with daily frequency. The period under review is from August 3, 2013 to December 26, 2016. The course includes various developments such as unrest and war in the Middle East, a sharp and unexpected decline in oil prices for reasons such as a decline in demand, an agreement 27, and the agreement of OPEC members to reduce oil production in order to increase oil prices, is located.
Initial studies indicate cluster fluctuations, ie, independent and uniform distribution characteristics and variance consistency. The Breusch Godfrey test confirms the effects of ARCH and GARCH. Also, a generalized test with the estimation of kernel density based on the Monte Carlo rule indicates Parson’s weight on the effects of ARCH in the variable.
The results of the study of oil price fluctuations using the MS-GARCH model of single and multiple regimes indicate that the three regimes model is suitable for explaining the behavior of the variable in the reviewed period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markov Switching
  • MS-GARCH pattern
  • oil price forecast
  • oil price fluctuations