دیرش ضمنی سهام و مازاد بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عامل صرف ارزش و عامل دیرش ضمنی سهام بر مازاد بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل فاما- فرنچ (1993) استفاده شده است. از آنجا که شواهد به دست آمده از پژوهش‌های پیشین بیانگر ارتباط زمانبندی جریان‌های نقدی شرکت و صرف ارزش می‌باشد، در این پژوهش ابتدا تأثیر عامل صرف ارزش بر مازاد بازده سهام (مانند مدل سه عاملی فاما- فرنچ) مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیرش ضمنی سهام، جایگزین صرف ارزش در این مدل سه عاملی شده و برازش می‌گردد. جامعه آماری، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری، شامل 145 شرکت طی سال‌های 1387 تا 1395 است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عامل دیرش ضمنی سهام و نیز صرف ارزش سهام هر دو تأثیری مثبت و معنی‌دار بر مازاد بازده سهام دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implied Equity Duration and Excess Stock Return: The Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Soroushyar 1
  • Hossein Kazemi Gavarti 2
1 Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effect of value premium factor and implied equity duration factor on excess stock returns in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. For testing the research hypotheses, the Fama - French Model (1993) is used. The evidence of previous research shows the relationship between the timing of firms' cash flows and value premium. Therefore, in this research, the effect of value premium factor on excess stock returns (similar to the Fama- French Model) are examined and then value premium factor replaced with implied equity duration. The statistical society is companies listed on Tehran Stock Exchange and the research sample includes 145 companies using the systematic elimination method, in the period of 2007-2016. The results indicate both value premium factor and implied equity duration factor have the significant and positive effect on the excess stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implied Equity Duration
  • Stock Value Premium
  • Excess Stock Return
  • Fama - French Model