بررسی اثر رمیتانس بر توسعه مالی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت /دانشکده فنی/دانشگاه فنی و حرفه ای/ساری /ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

رمیتانس[i]، دریافتی‌های مهاجرانی است که در سایر کشورها مشغول به کار هستند و این وجوه را برای خویشاوندان، دوستان و آشنایان خود در کشور مبدأ ارسال می‌کنند. که این انتقال ممکن است از طریق کانال‌های رسمی یا غیررسمی انجام شود. به منظور بررسی اثر این وجوه بر توسعه بخش مالی در ایران، پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سال‌های 2015-1980 به دنبال یافتن پاسخ این پرسش می‌باشد. دراین راستا پس از تبیین چارچوب نظری، معیارهای اندازه‌گیری شاخص توسعه مالی معرفی می‌شوند که شامل 3 معیار نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به GDP، نسبت اعتبارات بانکی به GDP و دیون نقدشدنی می‌باشند. در ادامه پس از تصریح مدل، با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه توزیعی به بررسی اثر رمیتانس بر روی هر یک از این 3 معیار به صورت جداگانه پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، رمیتانس اثر منفی ولی کوچک بر توسعه مالی دارد. اما در طرف مقابل، رمیتانس در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on the Effect of Remittances on Financial Development in Iran

نویسندگان [English]

  • karam sina 1
  • Payam Naderi 2
1 53/5000 Management / Technical School / Technical University / Sari / Iran
2 Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Remittances are payments made by immigrants who work in other countries and send money to their relatives and friends in the country of origin; which they may transfer through formal or informal channels. In order to investigate the effect of these funds on the development of the financial sector in Iran, the present study uses the data from 1980 to 2015, to find the answer of this question. In this regard, after defining the theoretical framework, the criteria for measuring the financial development index are introduced, which includes 3 criteria for the allocation of credits to the private sector to GDP, the ratio of bank credits to GDP, and cash to be paid. Then, after specifying the model, the effect of the remittances considered on each of these three criteria separately, by using the ARDL econometric method. Results show that there is a negative but small effect on financial development in short-run. But on the other side, there is a positive and significant effect on the financial development in long-run in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remittances
  • Financial Development
  • Granted Credits
  • Bank Credits
  • Autoregressive Distributed lag