بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، گروه مالی و بیمه، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، گروه مالی و بیمه، تهران، ایران

چکیده

مطالعه پویایی‌ها و روابط بین بازارها یکی از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. این مقاله به بررسی اثر نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام بانک‌ها با استفاده از مدل فضا-حالت در فرم خودرگرسیون میانگین متحرک برداری (VARMA) می‌پردازد. در سیستم معادلات فضا حالت، متغیر حالت توسط فیلتر کالمن و پارامترهای تصریح شده الگو به وسیله روش حداکثر راستنمایی تخمین زده می‌شوند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نااطمینانی قیمت طلا و نااطمینانی قیمت نفت اثر منفی و معنی داری بر بازده شاخص سهام بانک دارد و میزان تاثیرپذیری بازده شاخص بانکها از نااطمینانی قیمت طلا بیشتر از نااطمینانی قیمت نفت می باشد. همچنین نااطمنیانی قیمت نفت اثر مثبت و معنی داری بر نااطمینانی قیمت طلا دارد. در این تحقیق، از دادههای روزانه قیمت نفت خام اوپک، قیمت طلا (سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم) و شاخص قیمت سهام بانکها طی دوره 1390 تا شهریور 1396 استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic survey of the relationship between gold and crude oil’s price uncertainty with banks stock index -method of state space

نویسندگان [English]

  • Reza Eyvazlu 1
  • Saeed Bajalan 1
  • Mostafa CHaharrahi 2
1 Assistant Professor, Tehran University, Faculty of Management, Finance and Insurance, Tehran, Iran.
2 MSc Financial Management, Tehran University, Faculty of Management, Finance and Insurance, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study of dynamics and relations between markets has been one of the research subjects. This paper use state space in vector autoregressive moving average model (VARMA) to investigate the effect of gold and crude oil’s price uncertainty on stock returns of the bank. In space-state equation system, the state variable is estimated by the Kalman filter and the specified parameters of the model by the maximum likelihood method. The results showed that gold and crude oil’s price uncertainty has a negative and significant effect on stock returns of the bank and the gold price uncertainty has a major effect on the stock returns of the bank. And furthermore, crude oil’s price uncertainty has a positive and significant effect on gold price uncertainty. In this research, daily OPEC crude oil prices, gold price (Bahar Azadi Coin- Old design) and banks stock index during the period 1390 to 1396-Shahrivar were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kalman filter algorithm
  • state space model
  • VARMA model