ارتباط استراتژی های مالی و حاکمیت شرکتی بر رفتار تونل وار سهامداران بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 هیات علمی- گروه مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

3 مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

چکیده

استراتژی مالی بعدی از استراتژی شرکت است که ماهیت و جهت امور مالی سازمان را تعیین می­کند. هدف نهایی هر شرکت تجاری افزایش ثروت سهامداران است و عملکرد مطلوب باعث افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران می­شود. شرکت­ها بدون داشتن استراتژی صحیح نمی­توانند به اهداف خود برسند و تدوین استراتژی در نتیجه ارزیابی عملکرد از ابعاد مختلف است. ابعاد حاکمیت شرکتی(کفایت و توانایی) مجموعه ای از مکانیزم­های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی است که تعادل مناسب بین حقوق صاحبان سهام از یکسو و نیاز­ها و اختیارات هیات مدیره را از سوی دیگر برقرار می­کند.روش تحقیق بر مبنای نتیجه، توسعه­ای و بر مبنای هدف، توصیفی-تبیینی و بر مبنای روش، پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که 25 شرکت به روش قضاوتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، تحلیل صورت­های مالی حسابرسی شده شرکت­ها می­باشد و از آزمون­های t، لونز، کولموگردف- اسمیرنوف و یومن- ویتنی، آزمون­های چاو و هاسمن و نیز مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که بین رفتار تونل­وار سهامداران بر عملکرد شرکت (میانگین بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبتQ توبین و حاشیه سود) با، استراتژی مالی هماهنگ با حاکمیت شرکت، بیشتر و معنادارتر از شرکت­های ناهماهنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between financial strategies and corporate governance on the behavior of stockholders' tunnels on the performance of companies admitted to the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Alireza Amirkabiri 1
  • Hossein Gharehbiglo 2
  • behjat abchar 3
1 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Department of Management, Management, Ajabshir Branch, Islamic Azad University, Ajabshir,
3 مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
چکیده [English]

The next financial strategy is the strategy of the company that determines the nature and direction of the organization's finances. The ultimate goal of each trading company is to increase the shareholder's wealth, and desirable performance will increase the value of the company and ultimately increase the shareholder's wealth. Companies can not achieve their goals without having the right strategy, and strategy development results from the evaluation of performance from a variety of dimensions. The dimensions of corporate governance (adequacy and ability) are a set of internal and external control mechanisms that establish the right balance between equity on the one hand and the needs and authority of the board of directors on the other. The results-based research, A development based on purpose, descriptive-explanatory and method-based, is therefore an event. The statistical population of this research is pharmaceutical companies accepted in Tehran Stock Exchange which 25 companies were selected by judgment method. The data gathering tool is an analysis of audited financial statements of corporations, and T, Loonce, Kolmogroft-Smirnov and Uonom-Whitney tests, Chow and Hausman tests and regression models have been used. The results show that there is a higher and more significant difference between tuneal behavior of stockholders on firm performance (average return on equity, return on equity, Qobin ratio, and margin of profit) with a coherent financial strategy with corporate governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial strategy
  • Corporate Governance
  • Coordination
  • Tunnel behavior
  • Financial Performance