ارزیابی مالی شرکت های بیمه خصوصی و دولتی با استفاده از روش تلفیقی کارایی متقاطع و آنتروپی شانون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه ریاضی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

4 استادیار گروه ریاضی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

صنعت بیمه در ایران صنعتی رو به رشد است، که علیرغم سابقه طولانی حضور آن در بازار اقتصادی ایران، هنوز نتوانسته است ضریب نفوذ مناسب در بازار پیدا کند. از سوی دیگر افزایش شرکت های خصوصی و افزایش رقابت در کنار شرایط نامناسب اقتصادی فعالان بخش خصوصی در بخشهای صنعت و خدمات و کاهش سهم بیمه از سبد خانواده های ایرانی با توجه به سایر هزینه های موجود، شرایط کاری صنعت بیمه را سخت تر کرده است.در این مقاله روش کارایی متقاطع در تحلیل پوششی داده ها  (DEA) بر پایه آنتروپی شانون که اخیرا به وسیله سونگ و لیو (2016) ارائه شده است را برای ارزیابی شرکت های بیمه در ایران به کار خواهیم برد. به این صورت که ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان در این زمینه مهمترین شاخص های ارزیابی بهره وری مالی شناسایی شده که این شاخص ها شامل 6 شاخص بوده اند. در مرحله بعد به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی در جامعه آماری شامل 20 شرکت بیمه خصوصی و دولتی از مدل تلفیقی کارایی متقاطع و آنتروپی شانون استفاده می نمایم. رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران برای سه سال متوالی 1393 تا سال 1395 می باشد. نتایج تحقیق نشان از رتبه بندی کامل شرکت های بیمه در ایران با استفاده از مدل معرفی شده در این مقاله می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial assessment of private and public insurance companies using Collaborative Interoperability and Shannon Entropy

نویسندگان [English]

  • Sepideh pourazad 1
  • elaheh khamseh 2
  • Shadi Shahverdiani 3
  • mahnaz Ahadzadeh Namin 4
1 Department of management, Shahre Qods branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Mathematics, Shahr-e-Qods branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Mathematics, Shahr-e-Qods branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The insurance industry in Iran is growing, despite its long history of its presence in the Iranian economic market, has not yet been able to find a suitable penetration factor in the market.On the other hand, the increase of private companies and the increase of competition along with the unfavorable economic conditions of private sector actors in the industry and services sectors and the reduction of the share of insurance from the Iranian family of portfolios, due to other existing costs, made it harder for the insurance industry to work.In this paper, we will use the cross-over efficiency method in DEA based on the Shannon entropy, recently proposed by Sung and Liu (2016), to evaluate insurance companies in Iran. First, through interviews with experts in this field, the most important indicators of financial efficiency assessment were identified, which included 6 indicators. In the next step, in order to evaluate performance and ranking in the statistical society, 20 private and public insurance companies use cross-efficiency integration model and Shannon entropy. The ranking of insurance companies in Iran for the three consecutive years of 1393 to 1395. The results of the research indicate a complete ranking of insurance companies in Iran using the model presented in this paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private and public insurance companies
  • cross-efficiency
  • Shannon Entropy
  • Ranking