بررسی تاثیر استراتژی های شرکت بر پاسخ بازار به اعلامیه های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شرق و واحد الکترونیک، تهران، ایران.

3 مدیریت مالی،عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی های شرکت بر پاسخ بازار به اعلامیه های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 تشکیل می دهند که تعداد 118 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بکارگیری استراتژی تمایز در محصولات تاثیر مستقیم بر واکنش بازار نسبت به اعلامیه های تقسیم سود داشته است. همچنین نتایج نشان داده که با افزایش سطح استراتژی رهبری هزینه نیز بر واکنش بازار نسبت به اعلامیه های تقسیم سود افزوده می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Strategies on the Market Response to Earnings Announcements of Listed Companies of Tehran Stock and Exchange

نویسندگان [English]

  • mohammadali Mirzaei Emamchay 1
  • fatemeh samadi 2
  • MASOMEH LATIFINENMARAN 3
1 Master of Department managerial finance, Islamic Azad University, branch Electronic Tehran
2 Assistant professor Islamic Azad University, branch Shahrgods, Tehran, Iran. m.samadi53@gmail.com
3 Financial Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of corporate strategies on the market response to earnings announcements of listed companies of Tehran stock and exchange .The aim of this study was to evaluate the effect of corporate strategies on the market response to earnings announcements of listed companies of Tehran stock and exchange. This study was a descriptive-correlation and an applied research . The statistical l population of research consists of all companies listed in Tehran stock exchange market during 2010 to 2015 that a number of 118 companies were active in this period . Data of research was extracted from financial reports of companies and analyzed by regression models in panel data method . Findings showed that implementing the strategy of differentiation in products has direct effect on the market reaction to earnings announcements . Also the findings showed that increasing the level of cost leadership strategy, the market reaction to earnings announcement will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differentiation Strategy
  • Cost Leadership Strategy
  • Market Response