انتخاب سبد سهام چند دوره ای با استفاده از گشتاورهای مرتبه بالاتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، پردیس البرز

چکیده

سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازده بوده است که مبادله میان این دو ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را بوجود می آورد. تمامی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می گیرد.
در  این پژوهش سعی شده است از مدلی است برای انتخاب چند دوره ای سبد سهام استفاده شود تا بیشترین مطلوبیت را نصیب سرمایه گذاران نماید. در مدل پیشنهادی علاوه بر واریانس ازگشتاور مرتبه سوم نیز برای بهینه سازی استفاده شده است. دراین تحقیق با استفاده از داده های بازده 50 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ ارزش بازاری از سال های 1386 تا 1395 کوشیده است تا با در نظر گرفتن چولگی و هزینه معاملات در طی چند دوره بتواند مدلی ارائه نماید تا با مینیمم سازی  واریانس تابع مطلوبیت سرمایه گذار میزان تخصیص بهینه هر دارایی را مشخص نماید.
خروجی مدل پیشنهادی با خروجی مدل مارکویتز و همچنین مدل ساده  1/N با در نظر گرفتن ترجیحات متفاوت سرمایه گذار، توسط ابزارهای مختلف پیشنهادی ارزیابی عملکرد پرتفو، مورد مقایسه قرار گرفته شده است. نتایج بدست آمده  نشان می دهد که مدل پیشنهادی نسبت به مدل های مذکور عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multiperiod portfolio selection with higher-order moment

نویسندگان [English]

  • reza tehrani 1
  • saeed Fallahpour 2
  • Mohammad reza Rostami 3
  • mehdi biglari kami 4
1 Professor, Tehran university,faculty of management, finance department
2 Assistant Professor, Tehran university, faculty of management, finance department
3 Assistant Professor, Alzahra university, social science faculty, management department -
4 Corresponding Author's Institution: Tehran university, finance department
چکیده [English]

risk & return are two main factors that affect financial decisions. The trade off between risk & return create different investment strategies. In other words investment decisions are all based on risk & return. In this research we used multiperiod selection method in order to maximize investors utility. In this model we used not only variance but also higher order moment –skewness- for optimization.
For emprical test of the model we used return of first 50 companies stored by market capitalization in tehran stock exchange during 1386-1395. We used skewness
& transaction cost to introduce a moltipriod model in asset allocation to minimize variance of investors utility. Comparing the result of this model with markowitz model & simpel model considering investor preferences shows that based on performance evaluation criteria, the suggested model perform much better than the two other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio Selection
  • Optimization
  • Skewness
  • Sharp ratio