الگوریتم معاملات زوجی پربسامد با استفاده از کنترل کیفیت آماری فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، پردیس بین‌المللی، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در دنیای امروز بازارهای سرمایه با توجه به پیشرفت تکنولوژی های کامپیوتری و استفاده از زیر ساختهای فناوری اطلاعات امکان ایجاد سودآوری از طریق معاملات پربسامد را افزایش داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارائه مدلی است از الگوریتم های معاملات زوجی است که توان ایجاد بازدهی بالاتری را نسبت به الگوریتم های پیشین مبتنی بر هم انباشتگی داشته باشد. در مطالعه پیشینه تحقیقات یکی از محدودیت های الگوریتم معاملات زوجی استفاده از حدود و قوانین ثابت بوده است که نمی تواند بخشی از پویایی های سیستم را مدل نمایید. این پژوهش که بر حسب هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از حیث گردآوری داده ها در قالب تحقیقات توصیفی با رویکرد ارائه یک مدل قرار می گیرد. به منظور آزمون مدل با استفاده از داده های سال 1395 سهام به صورت درون روزی مدلها آزمون شدند. جامعه آماری این تحقیق 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران بوده اند که با استفاده از فیلتر نمودن داده ها به منظور ایجاد جفت سهم این تعداد به 33 سهم کاهش یافت که این تعداد به عنوان نمونه انتخاب گردید. با پیاده سازی دو مدل الگوریتم معاملات زوجی و الگوریتم معاملات زوجی کنترل کیفیت آماری فازی نتایج پژوهش ارائه گردید و در پایان نتایج نشان داد که الگوریتم اصلاح شده در دوره مشابه سرمایه گذاری توانسته است 95/57%  بازده ایجاد نماید در حالی که مدل پایه 17/46% بازده را برای سرمایه گذرار به همراه داشته است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

High frequency pair trading with using Fuzzy SPC

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Dastoori 1
  • saeed Fallahpour 2
  • reza tehrani 3
  • Mohamadreza Mehregan 4
1 facualty of finance and accounting Kish international branch of islamic azad university
2 Assistant Prof. of Finance, Department of Management and accounting, Tehran University, Tehran,
3 Prof. of Finance, Department of Management and accounting, Tehran University, Tehran, Iran.
4 Prof. of industerial managment, Department of Management and accounting, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In today's world, capital markets have increased the possibility to generate profits through high-frequency transactions due to the advancement of computer technology and the use of IT infrastructure. The main objective of this research is to examine and provide a model of paired trading algorithms that can generate higher returns than coherent algorithms. In the background study, one of the limitations of the paired trading algorithm is the use of constant limits and rules that cannot model the dynamics of the system. This research based on the purpose is applied research and in terms of collecting data in the form of descriptive research with the approach of presenting a model. In order to test the model, using the data of 1395, intraday stock prices was used. The statistical population of this study was the top 50 Tehran Stock Exchange companies, using filtering the stocks to create a pair of shares decreased to 33, these shares was selected as sample. The results of the study were presented by implementing two algorithms of paired trading algorithms and paired trading algorithms statistical process fuzzy control. Finally, the results showed that the modified algorithm during the similar period  of the investment  could produce
57.95% of the return, while the base model had 46.17% returns on investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pair trading
  • high frequency trading
  • fuzzy SPC
  • cointegration