ارزیابی مدل های کانسلیم و پنج عاملی فاماوفرنچ در انتخاب سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه ارومیه، ایران

2 دانش آموخته مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پیش ­بینی نرخ بازدهی سهام همواره به عنوان یکی از مهم­ترین مباحث بازارهای مالی مطرح بوده است. در این پژوهش عملکرد مدل­های پنج عاملی فاماوفرنچ و مدل کانسلیم در انتخاب سهام برتر در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. در این پژوهش داده­های مربوطه از 105 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1394 گردآوری شده است. در این راستا ابتدا هریک از متغیر­های صرف ریسک بازار، صرف ریسک بازده سهام، اندازه، ارزش، سودآوری و سرمایه­ گذاری محاسبه شده و در مرحله دوم شرکت­ها را بر اساس متغیرهای بالا به دو دسته تقسیم کرده­ و در مرحله سوم با تشکیل پرتفوی 2×2×2×2 بر اساس بازدهی ماهیانه سهام، هریک از عامل­های­ اندازه ،بازار ،ارزش، سودآوری و سرمایه­گذاری محاسبه شده است. همچنین در مدل CANSLIM پس از محاسبه هفت عامل کل داده­ها به صورت صفر و یک در محیط نرم ­افزاری EXCEL طبقه ­بندی شده و در نهایت برای تجزیه ­وتحلیل داده­ها از نرم­افزار EVIEWS  و STATA استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد بین دو مدل در انتخاب سهام با بازدهی بالا تفاوت معنادار وجود دارد و مدل پنج عاملی فاماوفرنچ در انتخاب سهام برتر توان توضیح­دهندگی  بالاتری نسبت به مدل کانسیلم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the CANSLIM model and Fama and Ferench model in selecting stocks in listed companies in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • ramin bashirkhodaparast 1
  • mina saba 2
1 assistant profesor at urmia university , department of businessmanagement , faculty of economic and management, urmia university, iran
2 Graduate Student business management financial management, urmia university, urmia, iran
چکیده [English]

Ensuring return of shares is one of the most important discussions on financial markets. In this research, the performance of the five factors Fama and Ferench model and the CANSLIM model in the pearl market selection in Tehran Exchange Market is analyzed. The necessary data are given by 105 companies active on the stock market during 2009-2015. To this end, in first step all variables such as premium market risk, profitability risk, value, profit and investment are calculated and in the second step according to the above variables, companies divided in two categories, and thirdly we made a 2*2*2*2 portfolio conform monthly returns of each factor of size, market, value, profitability and investment.Also in CANSLIM model after calculating the seven factors, all data’s in Excel software were classified as zero and one.finally, for data analysis e-views and stata software were used.The result shows that there are significant differences between the two models in the stocks with higher returns, and the five-factor Fama-Ferench model has more power in explaining the stocks return than the CANSLIM model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stoke return
  • five-factor Fama-Ferench model
  • CANSLIM model