آزمون ارزش در معرض خطر بازار آتی سکه طلا با رویکرد آنالیز موجک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی ، دماوند، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری ، واحد علوم تحقیقات- پردیس بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، ایران

چکیده

ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار روش ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ در ﭘﺮﺗﻔﻮﯾﯽ از داراﺋﯽ‌ﻫﺎ رخ دﻫﺪ. در تحقیق حاضر اطلاعات شاخص قیمت بازار آتی سکه لحاظ شده است. بازه داده‌های روزانه استفاده شده از 1387 تا 1396 است.
بر اساس نتایج تحقیق داده‌های قیمت آتی سکه توزیع نرمال نداشتند؛ بر این اساس با استفاده از روش (TGARCH) اقدام به برآورد ارزش در معرض خطر در این بازار نمودیم. قبل از برآورد مدل با استفاده از از آنالیز موجک در 7 دوره زمانی 2 تا 128 روزه اقدام به تجزیه سری زمانی نمودیم. در دوره‌های زمانی کوتاه توزیع نرمال بهتر از سایر توزیع‌ها عمل نموده؛ اما در بازه‌های زمانی طولانی‌تر توزیع t چوله نسبت به سایر توزیع‌ها عملکرد بهتری دارد. در موقعیت فروش این رفتار آستانه در بازه زمانی طولانی‌تری مشاهده می‌شود. امید به رشد قیمت آینده از سوی سرمایه‌گذاران تا حدی می‌تواند این تغییرات رفتار در طی زمان را توجیه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Value at Risk of Gold Coin Future Market through Wavelet Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hamed Khan Mohammadi 1
  • mehrnoosh ebrahimi 2
1 Assistant Professor accounting group, , Damavand Branch,Islamic Azad University, Damavand, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, Science and Research Branch, Qeshm International Campus, Islamic Azad University, Qeshm,Iran.
چکیده [English]

The most common criterion used to measure market risk is the value at risk method. The value at risk is the maximum loss which may occur over a specified time period and considering a specified degree of confidence in a portfolio of assets. In the current research, data related to coin future market price indicator have been considered. The daily data used were gathered over a time period from 2008 to 2017.
According to the results obtained from this study, coin future price data did not have a normal distribution; accordingly, the value at risk in this market was estimated using TGARCH method.  Time series was analyzed using wavelet analysis over 7 time periods of 2-128 days. In short time periods the normal distribution outperformed other distributions, but in longer time periods, the skewed-t distribution outperformed other distributions. In the sales situation, this threshold behavior is observed over a longer time period. The hope of increased future price by investors can somewhat justify these behavior changes over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at risk
  • Wavelet analysis
  • Coin future price
  • TGARCH