رابطه سهام شناور آزاد با بازدهی، نقدشوندگی و ارزش شرکت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت ، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان سهام شناور آزاد با بازدهی، نقدشوندگی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده‌های متعلق به 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی سال­های 1389 تا 1395 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع آوری شده و آزمون فرضیه‌ها، مدل‌های رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده­های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بر اساس فرضیه اول رابطه بین سهام شناور آزاد و بازدهی سهام مثبت و معنی ­دار می­باشد. در فرضیه دوم، علی­رغم معنی‌دار نبودن مقدار آماره متناظر با نسبت جاری اما معنی­داری کل مدل و رابطه مثبت و معنی­دار سهام شناور آزاد با نقدشوندگی سهام تایید گردید. در فرضیه سوم، همچنین با وجود معنی‌دار نبودن مقدار آماره بازده دارایی­ها، معنی­داری کل مدل رگرسیونی تایید گردید و نتیجه اینکه رابطه مثبت و معناداری بین سهام شناور آزاد با ارزش شرکت­ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Free Float, Stock Returns, Liquidity and Corporate Value

نویسندگان [English]

  • Abdorreza Asadi 1
  • Hoda Imantalab 2
1 Assistant Prof. of Finance, Department of Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
2 Msc Financial Management, Department of Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between free float stock and return, liquidity and the value of listed companies in Tehran stock exchange. For analyses data collected from 134 listed companies over seven years of 2010 to 2016 has been used in the study. To analyze the data and testing the hypotheses, the study has employed multiple regression models with several variables using panel data structure. The results show that based on testing the first hypothesis, the relationship between free float and stock return is significantly positive. Moreover, based on the second hypothesis, whereas the effect of current ratio is insignificant but the significance of the total model is accepted and the relationship between free float and stock liquidity is significantly positive. In the third hypothesis the total regression model is also significant, so there is a positive and significant relationship between free float with companies value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free float
  • Stock Return
  • Liquidity
  • Q Tobin. JEL Classification: C33 ، G32 ، G34، G21