رابطه سطوح مختلف مالکیت مدیریتی، سهام شناور آزاد، نوسان پذیری بازده سهام و سن شرکت با همزمانی قیمت سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه سطوح مختلف مالکیت مدیریتی (بالا، متوسط و پایین)، سهام شناور آزاد، نوسان‌پذیری بازده سهام و سن شرکت با همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، متغیرهای اندازه و اهرم مالی نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال‌های 1391 تا 1395 و نمونه برگزیده متشکل از 89 شرکت است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از روش رگرسیون چندمتغیره در نرم‌افزار Eviews استفاده شد. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه بین مالکیت مدیریتی و همزمانی قیمت سهام به صورت: مالکیت مدیریتی بالا (منفی و معنادار)، مالکیت مدیریتی متوسط (منفی و معنادار)، سهام شناور آزاد (منفی و معنادار)، سن شرکت (مثبت و معنادار)، نوسان‌پذیری بازده سهام (مثبت و معنادار) و اهرم مالی (مثبت و معنادار) است. در نتیجه، لازم است که به این مساله توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between different levels of management ownership, free floatation, stock return volatility and age of the company with stock prices synchronization

نویسندگان [English]

  • Zabihallah Khani masuom abadi 1
  • Hossein Rajabdorri 2
  • sara motamed 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran
2 Accounting Ph.D. Student and Member of Young Researchers and Elite Club, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
3 Msc Student in Accounting, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between different levels of management ownership (high, medium and low), free floatation, volatility of stock returns and age of the company with the synchronization of stock prices in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Also, variables of size and financial leverage are also considered as the control variable. This research is applied in terms of its purpose and its period is from 2012 to 2016, and the sample is composed of 89 companies. To test the hypothesis of the research, multivariate regression was used in Eviews software. The results of the research hypothesis test show that the relationship between managerial ownership and price synchronization as high management (negative and significant), middle management ownership (negative and significant), free-floating shares (negative and significant), age (Positive and significant), volatility of stock returns (positive and significant) and financial leverage (positive and significant). As a result, it is necessary to pay more attention to this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Ownership
  • Free Floatation
  • Stock Return Volatility
  • Firm Age
  • Stock Price Synchronization