مقایسه سه روش برنامه‌ریزی خطی، آرمانی و فازی در ترکیب بهینه منابع و مصارف در بانک کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، واحد کرمان، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

هدف این مطالعه ارائه مدلی ریاضی بر اساس مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب تسهیلات و سپرده‎‌های بانک کشاورزی در سال 1394 می‌باشد که ضمن رضایت مشتریان بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. در این مطالعه حجم نمونه با جامعه آماری برابر است و شامل کلیه شعب بانک کشاورزی استان کرمان می‌باشد. همچنین مدل با استفاده از سه روش برنامه‌ریزی خطی، برنامه‌ریزی آرمانی و برنامه‌ریزی فازی برآورد گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای Excel وWinQSB  صورت گرفته است. بر اساس نتایج، برنامه‌ریزی خطی و آرمانی نسبت به برنامه‌ریزی فازی و تخصیص فعلی بانک بیشترین سود را به دنبال خواهند داشت و سود حاصل از تسهیلات پرداختی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی و آرمانی نسبت به برنامه‌ریزی فازی و تخصیص فعلی بانک افزایش داشته است. نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی خطی و آرمانی می‌توانند مدیران را در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور بازدهی بالاتر یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Three Methods of Linear, Goal and Fuzzy Programming in Optimal Combination of Resources and Consumption in Agriculture Bank

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Hosseinipour 1
  • Simin Mohseni 2
  • Masoud Jafari Moghaddam 3
1 Department of Economics, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
2 PhD student, Department of Agricultural Economics, Kerman University, Iran
3 Masters student, Department of Management, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to present a mathematical model according to mathematical programming models also to weave the agriculture bank and in the year of 2016 which is the best year of combination of loans and deposits that while customer satisfaction, the most profitable for banks are to be followed. In this research, the sample size is equal to the statistical population and including all branches of Agricultural Bank of Kerman province. Also the model is estimated by using of 3 programming methods: linear, goal and fuzzy. Some soft wares like Excel and Win QSB were used for analyzing this data. Due to the results, linear and goal programming are more allocation and the proceeds of the grant increased by using linear and goal programming than fuzzy programming and the bank current allocation. The results suggest that using linear and goal programming can help the managers for allocating resources so that higher yields will be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal combination of resources and consumption
  • Fuzzy programming
  • goal programming
  • linear programming
  • Agricultural Bank