بررسی تطابق پرتفوی مبتنی بر الگوی رفتاری در مرز میانگین–واریانس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی ،واحد کرج،کرج،ایران

چکیده

یافتن بهترین راه جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه‌های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه‌گذاری بوده و خواهد بود در حالی که چندین دهه تئوری میانگین واریانس بعنوان سنگ بنای مالی مدرن مورداستفاده قرارمی‌گرفت، شواهدتجربی نشان می‌دهد که مدل استاندارد مارکویتز نمی‌تواند به اندازه کافی رفتار و تابع مطلوبیت سرمایه‌گذاران نشان دهد.هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی مفاهیم مالی رفتاری[i]، تئوری پرتفوی رفتاری[ii] (شفرن و استتمن[iii]‌،2000) تبیین شده و تئوری میانگین واریانس[iv] (مارکویتز[v]،1952) پرداخته شده و سپس به مقایسه تخصیص دارایی روی مرز کارایی توسط تئوری پرتفوی رفتاری و تئوری میانگین واریانس می‌پردازد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، 4 فرضیه مطرح شد که مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 247 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می‌باشند که داده‌های آنها برای یک دوره 5 ساله (91 تا 96)  به روش بوت استراپ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در تحقیق حاضر مشخص شد بیش از 70 درصد موارد تئوری پرتفوی رفتاری و تئوری پرتفوی رفتاری مبتنی برالگوی چشم انداز تجمعی وتئوری پرتفوی میانگین-واریانس منطبق بر مزر کارایی میانگین واریانس می‌باشد.[i] Behavioral Finance


[ii] Behavioral Portfolio Theory (BPT)


[iii] Shefrin and Statman


[iv] Mean-Variance Theory (MVT)


[v] Markowitz's

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

When Behavioral Portfolio Theory meets mean-variance frontier

نویسندگان [English]

  • mohammad sajjad moghaddam 1
  • Fereydon Ohadi 2
1 Finance,Medical Sciences and Technologies​,Science and Research Branch,Tehran,Iran
2 Managament,Accounting and Management,Islamic Azad University,Karaj,iran
چکیده [English]

Finding the most optimize way to make a portfolio “ feasible “ has been ,and always will be a challenge and concern for those active in investment management industry. For several decades, Markowitz's (1952) Mean Variance Theory (MVT) has been considered as the cornerstone of modern portfolio theory.
The Behavioral Portfolio Theory (BPT) developed by Shefrin and Statman (2000) is often set against Markowitz's (1952) Mean Variance Theory (MVT). In this paper, we compare the asset allocations generated by BPT and MVT without restrictions. Using Tehran Securities Exchange stock prices from the TSE database for the 2012–
2017 period, A sample of 247 companies are listed on the Tehran Stock Exchange data for a period of 5 years was used for statistical analysis . stock prices contained in the TSE database to generate a possible asset allocations via bootstrap simulation.this paper is the study that empirically determines the BPT optimal portfolio.We show that Shefrin and Statman's (2000) optimal portfolio is Mean Variance (MV) efficient inmore than 70% of cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Behavioral Portfolio Theory
  • Mean Variance Theory
  • Portfolio optimization