ارائه مدلی جدید برای محاسبه کارایی شرکت‌های سیمان حاضر در بورس با ساختار شبکه‌ای (کاربردی از تحلیل پوششی داده)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه ریاضی کاربردی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه ریاضی (تحقیق در عملیات)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران.

4 دانشیار، گروه ریاضی(تحقیق درعملیات)، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارائه مدل جدید تحلیل پوششی داده‌ها با ساختار شبکه‌ای جهت ارزیابی کارایی شرکت‌های سیمان حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، شرکت‌های سیمان حاضر در بورس طی سال‌های 93 - 95 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مدل جدید قادر است کارایی این کارخانه‌ها را  که از ساختار شبکه‌ای برخوردار بوده و نیز شامل شاخص‌های متعدد هستند  ارزیابی نماید و علاوه بر شاخص‌های رایج مالی و فنی، خروجی‌های نامطلوب و معیارهای پایداری را در شبکه تامین مدنظر قرار دهد. در ضمن، دیدگاه ذهنی تصمیم گیرندگان در خصوص اهمیت ترجیحی برخی از شاخص‌ها نسبت به یکدیگر نیز در قالب محدودیت‌های وزنی لحاظ شده است تا میزان کارایی حاصل شده به مقدار واقعی نزدیک‌‌تر باشد. بر اساس این مدل جدید، از بین 42 شرکت حاضر در بورس فقط 7 شبکه تامین سیمان توانسته‌اند در سه دوره تحت بررسی ، به مرز کارایی دست یابند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new model for calculating the efficiency of existing cement companies with a network structure (an application of data envelopment analysis)

نویسندگان [English]

  • Mohammad hossein darvish motevalli 1
  • Farhad hosseinzadeh lotfi 2
  • naghi shoja 3
  • amir gholamabri 4
1 Department of Industrial Management, Science Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Full professor, Department of Mathematical, Science Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Mathematical, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
4 Associate Professor, Department of Mathematical, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to present a new model of data envelopment analysis with network structure to evaluate the performance of Tehran cement companies. For this purpose, cement companies listed on the stock exchange during the years 93-95 were evaluated. The results showed that the new model can evaluate the performance of these factories - which have a network structure and include multiple indicators - and, in addition to commonly used financial and technical indicators, to consider undesirable outcomes and sustainability criteria in the supply network. Meanwhile, the mindset of decision makers about the preferential importance of some indicators relative to each other is also considered in the form of weight constraints to bring the efficiency closer to the real value. According to the results, the factories are divided into two categories: efficient and inefficient. Based on this new model, only 7 cement supply companies have been able to achieve efficiency within the three surveyed periods of the 42 listed companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • network structure to determine the effectiveness
  • cement companies are currently in stock