تبیین نقش سرمایه فکری در نقدشوندگی دارائی‌ها و نقدشوندگی سهام شرکتها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی،دبی، امارات

2 استاد و مدیر گروه، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

4 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

‎‎‎نقدشوندگی دارایی­ ها و نقدشوندگی سهام شرکت­ ها دو موضوع مهم در ادبیات مالی جهت افزایش جذابیت شرکت ­ها و کاهش ریسک و هزینه­ های تامین مالی بشمار می­ آیند و انتظار می­ رود که  شرکت­ های برخوردار از سرمایه فکری غنی ­تر، توجه هوشمنداته بیشتری به نقدشوندگی داشته باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی ﺑﯿﻦ سرمایه فکری و اجزای آن با نقدشوندگی دارائی­ ها و نقدشوندگی سهام شرکت­ های بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده های 147 شرکت از شرکت ­های تولیدی و صنعتی بورس طی 1388تا 1394 که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده ­اند مورد مطالعه قرار گرفت. جهت اندازه گیری سرمایه فکری از مدل پالیک، برای نقدشوندگی دارائی­ ها از نسبت های نقدینگی و برای سنجش نقدشوندگی سهام از رتبه نقدشوندگی اعلامی توسط بورس استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها از مدل ­های رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه­ ها نشان داد که سرمایه فکری و اجزای آن رابطه معنا داری با نقدشوندگی دارائی ­ها دارند و همچنین نقدشوندگی سهام نیز تا حدی  تحت تاثیر اجزای سرمایه فکری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Intellectual Capital on the Assets and Share Liquidity : Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • khosro moradi shahdadi 1
  • Ali Asghar Anvary Rostamy 2
  • Mohammad Hossein Ranjbar 3
  • seyed jallal sadeghisharifasl 4
1 PhD Candidate of financial management, UAE branch, islamic azad university, Dubai, UAE
2 Professor of Finance, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Bandar Abbas Branch,, Islamic Azad University, Bandarabbas, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management of finance, shahid Beheshti Universty, Tehran, Iran
چکیده [English]

Asset and share liquidity regards two major subjects in financial literature. Liquidity increases firms’ attractiveness instock markets and reduces their risk and financing costs. According to the literature, one expect that firms with a higher value of intellectual capital intelligently pay more attention to their asset and shar liquidity. This research aims to investigate the impacts of intellectual capital on asset and share liquidity of companies listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, data for 147 manufacturing companies for the period of 1388-1394 was gathered. In order to measure intellectual capital Pulic model applied. To measure the asset liquidity the liquidity ratio, and to measure share liquidity, the liquidity rank of companies that announces by Tehran Stock Exchange was used. In orer to test the hypothese, multi- variable regression models with combined data method applied. The results indicate significant relations between intellectual capital with both asset and share liquidity in Tehran Stock Exchange, which means that companies with a higher intellectual capital are more liquid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • asset liquidity
  • share liquidity
  • Tehran Stock Exchange