ارزش گذاری تعهدات بدهی وثیقه دار ساختگی و سوآپ kامین نکول با استفاده از مدل کاپیولا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، رویکردی برای ارزش­گذاری سوآپ نکول اعتباری (CDS)، طبقات مختلف تعهدات بدهی وثیقه­دار (CDO) ساختگی و سوآپ kامین نکول ارائه می­شود. برای مدل­سازی همبستگی نکول در محصولات چندنام از رویکرد کاپیولای گوسی یک عاملی استفاده شده است. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل حساسیت مربوط به تأثیر همبستگی نکول و نیز نرخ خطر شرکت­ها بر هزینه حمایت محصولات اعتباری چندنام انجام شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد در CDO ساختگی، زمانی که همبستگی پایین است طبقه مالکیت زیرین بسیار ریسکی و طبقات ارشد بسیار ایمن هستند. زمانی که همبستگی افزایش می­یابد، ریسک طبقات زیرین کم­تر شده و ریسک طبقات ارشد بیشتر می­گردد. همچنین تجزیه و تحلیل مربوط به ارزش­گذاری سوآپ kامین نکول نیز نشان می­دهد افزایش نرخ خطر شرکت­ها، هزینه خرید حمایت را در همه سوآپ­ها افزایش می­دهد. همچنین افزایش همبستگی­های میان شرکت­ها با فرض ثابت بودن نرخ خطر در صورتی که k کوچک باشد منجر به پایین آمدن هزینه حمایت و در صورتی که k بزرگ باشد منجر به افزایش آن می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthetic Collateralized Debt Obligations and Kth to Default Swaps Valuation Using Copula Model

نویسنده [English]

  • Alireza Saranj
Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Farabi College, University of Tehran, tehran, iran
چکیده [English]

In this paper, I present an approach for valuing credit default swap (CDS), tranches of synthetic collateralized debt obligations and kth to default swaps. One-factor gaussian copula model is utilized to model default correlation for each pair of companies. In this research, I analyze the effect of different hazard rates and different default correlation between each pair of names on the spread to buy protection for multi-name credit products. The findings in the valuation of a tranche of a CDO show that if the correlation is low, the junior equity tranche is very risky and the senior tranches are very safe. As the default correlation increases, the junior tranches become less risky and the senior tranches become more risky. The valuation of kth to default swaps also shows that as the hazard rate increases, the spread of all swaps increases. Also, increasing the correlations between all firms while holding the hazard rate constant lowers the cost of protection in kth to default CDS if k is small and increases it if k is large.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthetic collateralized debt obligations
  • basket credit default swap
  • default correlation
  • hazard rate