برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی EVT-CIPRA در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانکشده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

توسعه بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره بانک‌های تجاری باعث گردیده سرمایه‌گذاری در قالب سهام به عنوان یکی از مهمترین فرصت‌های کسب بازدهی تبدیل گردد که مستلزم پذیرش ریسک است. در این پژوهش قصد بر این است تا با استفاده از مدل استوار کیپرا به استخراج مقادیر باقیمانده‌های بازده لگاریتمی شاخص بورس اوراق بهادار بپردازد و سپس با استفاده از نظریه ارزش فرین مدل ارزش فرین را برای این مقادیر بدست آورد. نظریه ارزش فرین رویکرد خوبی برای تخمین دنباله‌های بالا و پایین و سنجه‌هایی همچون ارزش در معرض ریسک(VaR) است. در تثوری ارزش فرین از روش فراتر از آستانه برای تخمین VaR استفاده شده است. داده‌های پژوهش مربوط به شاخص کل و شاخص  صنعت بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 الی 1396 می‌باشد. این رویکرد با روشEVT-GARCH   در سطوح 99 و 99.5 درصد برای برآورد ارزش در معرض ریسک  مقایسه شده است و نتایج حاصل ازآزمون‌های پس‌آزمایی نشان از این دارد که رویکرد ترکیبی EVT-Cipra عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation Value at Risk using by combining approach Exteme Value Theory and CIPRA at Tehran stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ehsan Atefi 1
  • Meysam Rashidi Ranjbar 2
1 Department of industrial, Khaje Nasirodin Toosi university, Tehran, Iran
2 Department of management and economic, Semnan university, Semnan, Iran
چکیده [English]

The expansion of the capital market and the reduction of interest rates on commercial banks has made that investing in dominate shares as one of the most important opportunities for obtain gain on investment, which requires risk acceptance. In this paper, the goal is to extract the residual values of the logarithmic return of the Tehran stock exchange index using the CIPRA model. Then, using the extreme value theory, the extreme value model was obtained for these residual. Extreme value theory is a good approach to the estimation of high and low tails and measure such as Value Risk (VaR). In order to determine the performance of this method, another model was compared with this model using the two indexes include Tehran Stock Exchange and the Top 50 Industry Index at 99 and 99.5% for the estimated value of risk. The results of the backtesting show that the EVT-CIPRA approach works better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at Risk
  • Extreme Value
  • peak over threshold
  • backtesting
  • Cipra