ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات، ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین حجم مبادلات و ارزش معاملات با بازده سهام در بورس اوراق بهادار و صنایع مختلف بورس طی سال های 85 تا 95 می باشد. برای بررسی این ارتباطات از مدل­های MGJR-GARCH، DCC-GJR-GARCH، BEKK قطری و مدل COPULA استفاده شده است. بین تغییرات حجم معاملات و بازدهی سهام شرکت ها یک ارتباط دو طرفه و مستقیم برقرار است اما رابطه­ی بین ارزش معاملات و بازدهی سهام به صورت یک طرفه است و فقط ارزش معاملات است که بر روی بازدهی سهام تأثیر می گذارد. همچنین در بررسی بین متغیرهای پژوهش با حجم معاملات مشخص شد که تغییرات متغیرهای حجم نقدینگی، بازدهی سالانه و قیمت نفت با حجم مبادلات رابطه­ی معکوس و معنا دار داشته و بازدهی سهام شرکت­ها و ارزش معاملات با حجم مبادلات رابطه­ی مستقیم و معنا دار دارد. همچنین بجز حجم مبادلات سایر متغیرهای پژوهش رابطه­ی معنا دار با بازدهی سالانه سهام دارند. نوسانات متغیرهای حجم معاملات، حجم نقدینگی و قیمت طلا تآثیر مستقیم و تغیییرات متغیرهای ارزش معاملات و قیمت نفت اثر منفی بر بازدهی شرکت­ها دارند. تنها متغیری که نوسانات آن بر قیمت نفت اثرگذار است بازدهی سهام شرکت­ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of trading volume relationships, transaction value with stock returns and price bubbles in different industries of Tehran Stock Exchange by using COPPOLA functions and GARCH models

نویسندگان [English]

  • jalil beytari 1
  • hosein panahian 2
1 Ph.D Student, Accounting Department, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between volume of transactions and value of transactions with stock returns in the stock exchange and various stock markets during the years 1385 to 1395. To investigate these communications, we used MGJR-GARCH, DCC-GJR-GARCH, diagonal BEKK and COPULA models. Between trading volume changes and stock returns of companies there is a two-way and direct relationship, but the relationship between transaction value and stock returns is one-way, and only the value of transactions that affects stock returns. Also, in the review of variables Researches with volume of transactions revealed that changes in the variables of liquidity volume, annual returns and oil prices with the volume of transactions have a reverse and meaningful relationship, and the returns of companies' shares and the value of transactions with the volume of transactions has a direct and meaningful relationship. Also, other than the volume of transactions, other research variables have a significant relationship with annual stock returns. The volatility of the volatile variables, the volume of liquidity and the price of gold, direct effect, and the changes in the value of transactions and oil prices have a negative effect on the returns of companies. The only variable whose volatility affects the price of oil is the return on shares of the companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volume of transactions
  • Transaction Value
  • GARCH Model
  • COPULA