نقش افشای ابزارها و مشتقات مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران در بازده مازاد و ارزش شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

2 گروه حسابداری،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

4 گروه اقتصاد، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افشای ابزارها و مشتقات مالی بر اساس استاندارد حسابداری شماره 15 ایران بر بازده مازاد و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه‌ای متشکل از 82 شرکت طی دوره زمانی چهار ساله از سال 1393 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی سطح افشا ابزارها و مشتقات مالی از تعدیل چک لیست پیشنهادی یکینی (2011) و ترکیب آن با چک لیست پیشنهادی برگرفته شده از سه استاندارد حسابداری شماره 15 ،36 و37( تازه تصویب شده) ایران استفاده شده است. جهت برازش      فرضیه­های پژوهش، از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته‌های فرضیه اول نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی که ابزارهای مالی خود را بر اساس استاندارد داخلی شماره 15 افشا می‌کنند، ریسک نرخ تنزیل کاهش می‌یابد و این به معنای افزایش بازده آتی و افزایش قیمت بازار است. یافته‌های فرضیه دوم نیز نشان می‌دهد در شرکت‌هایی که مدیریت سود وجود دارد، از طریق کاهش سطح افشای ابزارها و مشتقات مالی، ریسک نرخ تنزیل نیز افزایش می­یابد. همچنین، یافته‌های فرضیه سوم حاکی از آن است که بین سطح افشا ابزارهای مالی با ارزش شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین، وجود نوسان بالای بازده مازاد برای شرکت‌ها با سطح افشا پایین‌تر، نشان‌دهنده ریسک بالاتر می‌باشد. در نتیجه ذینفعان شرکت‌ها با توجه به سطح و کیفیت افشا ابزارها و مشتقات مالی، بایستی منتظر ریسک باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Financial Derivatives, Instruments on Companies’ Risk-Adjusted Discount Rate and company value

نویسندگان [English]

  • mojtaba chavoshani 1
  • babak jamshidinavid 2
  • mehrdad ghanbari 3
  • Afshin Baghfalaki 4
1 Department of Accounting, Islamic Azad University Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
2 Department of accounting , Kermanshah Branch, Islamic Azad University ,Kermanshah
3 Department of accounting , Kermanshah Branch, Islamic Azad University ,Kermanshah, Iran
4 Department of Economic, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

This research aims in effect identification of Iran accounting standard No.15 in revelation of instruments, financial derivatives and its effect on excess return and companies` values in Tehran Stock Exchange. So, the research sample includes 82 investigated companies in Tehran Stock Exchange for a 4 year duration, (2014-2017). In this research combination and adjustment of Yekini suggested checklists and other internal standard 15, 36, 37 of Iran have been used to evaluate revelation level of financial derivatives in comparison by the above standard requirements. Regression test has been used for generalized squares` minimum of paneling data and the below conclusions have been gained. The research findings indicate that companies intend more revelation based on the standard requirements on Iran No.15. The findings of the research first hypothesis shows that the companies which have disclosed their financial instruments based on this standard, their risk adjusted discount rate will decrease, so this means increase of future market and market price in the other words it means increase of current market value. The findings of the second hypothesis also show that in companies that manage earnings, the risk of discount rates is also increased by reducing the level of disclosure of financial instruments and derivatives. The research third hypothesis represents that there is a direct meaningful relationship between revelation level of instruments and financial derivatives with company value. These conclusions cover the findings out of country, too. So, existence of high modulations of excess return for companies with lower revelation level indicate higher risk. Finally, company beneficiaries should expect risk in regards to level and quality of revelation instruments and financial derivatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial derivatives
  • Disclosure level
  • discount Rate
  • financial instrument
  • excess return