مقایسه تطبیقی عناصر نقدشوندگی و توزیع سود مجامع در دوران رکود و رونق بازار سرمایه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهرری، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)-شهرری، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تطبیقی عناصر نقدشوندگی و توزیع سود مجامع در دوران رکود و رونق بازار سرمایه ایران می باشد. نمونه آماری 109 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه که اطلاعات آنها برای دوره زمانی سال 1391 الی 1396 در دسترس بوده است به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش­های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه­ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهند، بین نقدشوندگی سهام و سود تقسیمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین نقدشوندگی سهام و سود تقسیمی در دوران رونق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالیکه در دوران رکود رابطه معناداری بین نقدشوندگی سهام و سود تقسیمی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Comparison of Liquidity Elements and Distribution of Profit of Assemblies during the Depression and Prosperity of the Capital Market of Iran

نویسندگان [English]

  • Mona Najmi 1
  • Abdolmajid Dehghan 2
  • Masomeh piryaei 2
1 student of financial management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Yadegar Imam Khomeini (RA) - Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Yadeqar Imam Khomeini (RA) - Rey city, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between stock liquidity and dividend income during recession and prosperity in companies accepted in Tehran Stock Exchange. Statistical sample of 109 companies accepted in the capital market, whose information was available for the period 2012 to 2017, were selected by systematic exclusion method. The research carried out in terms of the target type is a part of applied research and the research method is correlated in terms of content and content. For analyzing the hypotheses, panel analysis has been used. Research findings show that there is a positive and significant relationship between stock liquidity and dividend income. There is also a positive and significant relationship between stock liquidity and dividend profits during the boom period. While there was no significant relationship between stock liquidity and dividend during the recession period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock liquidity
  • Amihud non-liquidity ratio
  • dividend
  • recession period
  • boom period
  • capital market of Iran