تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عوامل صرف ریسک بر ارزشیابی سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحدتهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

2 استادیارگروه حسابداری،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اهمیت نسبی عوامل صرف ریسک وگرایش احساسی سرمایه­گذاران در تبیین انحرافات قیمت بازارسهام از ارزش ذاتی سهام شرکت­ها است. به همین منظور با استفاده از داده­های 95 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1395 ، تاثیر شاخص گرایش احساسی سرمایه گذاران و عوامل صرف ریسک در تبیین انحرافات قیمت بازارسهام از ارزش ذاتی سهام ، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بررسی شده­است. نتایج پژوهش نشان داد که انحراف قیمت بازار سهام از ارزش ذاتی سهام می­تواند با هردو عامل گرایش احساسی سرمایه گذاران و صرف ریسک تبیین شود. اثرات منفی گرایش­های احساسی سرمایه گذاران منجر به ارزشیابی کمتر از حد قیمت بازار سهام نسبت به ارزش­های ذاتی آن می­شود. متغیر بحران مالی نیز تاثیر معناداری بر رابطه بین گرایش احساسی سرمایه­گذاران  و انحراف قیمت بازار سهام از ارزش ذاتی شرکت­ها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of investors' sentiments and risk premium factors on stocks valuation

نویسندگان [English]

  • Hamid Rostami jaz 1
  • yadollah tariverdi 2
  • Ahmad Yaghoobnezhad 3
1 Faculty of Economics and Accounting, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 , Faculty of Economic and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran.
3 Accounting, Economic and Accounting, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Iran, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the relative importance of risk premium factors and the investor's sentiments to explain the deviations of the market price of the fundamental value of the stock of the companies. To achieve this goal, using the data of 95 companies during the financial periods from 2011 to 2016, the effect of the investor's sentiments and risk premium factors in explaining market price deviations from fundamental value of stocks has been investigated using multiple regression model. The results of the study showed that the deviation of the stock market value from the fundamental value of the stock can be explained by both the investor's sentiments and the risk premium. Negative effects of investor's sentiment lead to an assessment of below the stock market value relative to its fundamental values. The variable of the financial crisis also has no significant effect on the relationship between the investor's sentiments and the deviation of the stock market price from the fundamental value of the stock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor's Sentiments
  • Risk Premium
  • Fundamental Value Of Stock