بررسی میزان اثر پذیری چسبندگی چشم انداز درآمد آتی از محافظه کاری و توانمندی مدیریت با بهره گیری از مدل رگرسیون خطی چند متغیره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود،شاهرود، ایران

چکیده

چشم انداز درآمد آتی، چسبندگی آن و نیز بازده نقدی سهام یک شرکت، به‌واسطه عینیت و ملموس بودن، از جایگاه ویژه‌ای نزد سهامدارن و بازیگران بازار سرمایه، در تحلیل شرکت برخوردارند. از آنجا که منش و طرز برخورد مدیران اجرایی بر چشم انداز درآمد آتی و چسبندگی آن موثر میباشد، لذا در این پژوهش رابطه بین چسبندگی چشم انداز درآمد آتی و دو ویژگی مالی رفتاری شامل: محافظه کاری و توانمندی مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بحث در این تحقیق شامل 206 شرکت پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1395  بوده که به کمک رگرسیون خطی چند متغیره و با بهره گیری از نرم افزار Eviews آزمون شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین هر دو معیار و چسبندگی چشم انداز درآمد آتی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Future Earnings Prospects Stickiness of Conservatism and Managerial Max Ability Using Multivariate Linear Regression Model

نویسندگان [English]

  • Marjan Shahali 1
  • Mohammadreza Abdoli 2
1 Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
2 Associate professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The prospects for future earnings, its stickiness, and the cash returns of a company's shares, due to their objectivity and tangibility, are of particular importance to stockholders and capital market players in corporate analysis.
Since the behavior and attitudes of executive managers are effective on the prospects of future earnings and its stickiness, in this research, the relationship between future income prospects stickiness and the two behavioral financial features include: conservatism and managerial max ability are investigated.
The statistical population of this study includes 206 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period of 2009-2017 which have been tested using multivariate linear regression using Eviews software. The results of the research indicate that there is a meaningful positive relationship between the two criteria and the stickiness of  the future earning perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sticky dividends
  • stickiness of future earning prospects
  • Conservatism
  • managerial max ability