بررسی نحوه ی اثرگذاری وابستگی به نفت و نوآوری بر میزان مقاوم بودن اقتصاد با استفاده از روش پویایی‌های سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقاوم بودن اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مفهومی است که در یک دهه‌ی اخیر مورد توجه اقتصاد‌دانان قرار گرفته است. در این نوشته با استفاده از روش تحلیل پویایی­های سیستم، مدلی مبتنی بر تئوری اقتصادی شومپیتر ارائه شده و مفهوم مقاوم بودن و ضربه­پذیری اقتصاد مورد بحث واقع شده است. بر مبنای مدل ارائه شده احتمال ضربه­پذیری اقتصاد کشور به همراه 5 کشور دیگر(سوئد، آمریکا، ژاپن، کره، اندونزی) در 50 ساله آینده پیش­بینی شده است. نوآوری این نوشته را می­توان از دو جنبه بررسی نمود. اول اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی که بیشتر به صورت کیفی بیان می­شود را به صورت کمی ارائه نموده است. دوم اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی و تحلیل پویا با یکدیگر ترکیب شده و قابلیت طرح سناریوهای مختلف ایجاد شده است. 5 سناریو مختلف در این نوشته طرح شده و مشخص شد که با کاهش 50 درصدی وابستگی به نفت و افزایش دوبرابری سطح نوآوری موجود می­توان ریسک ضربه­پذیری اقتصاد ایران را تا 70 درصد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating The Impact Of Oil dependence and Innovation On The Economic Resilience Using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Farshad Momeni Momeni 1
  • Hossein Mirzaei Azandaryani 2
  • mehdi biglari kami 3
1 Professor of Economics Faculty , Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Phd Student in Management of Technology at Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Phd Graduated in Financial management at Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Resilience of economy against internal and external shocks is an important concept that has been of interest to economists in the last decade. In this paper, we propose a model based on Schumpeter economic theory using system dynamics analysis approach and also discuss on resilience and vulnerability of economy. Based on the proposed model, vulnerability of Iran’s economy and 5 other countries (i.e. Sweden, USA, Japan, South Korea and Indonesia) is forecasted for next 50 years. Major contributions of this paper can be explained in two aspects: first, the concept of economic resilience, that mostly expressed qualitatively, is explained quantitatively. Second, the concept of economic resilience and system dynamics are combined and the capability of studying different scenarios is provided. Five different scenarios are proposed in this paper and it is found that if the current level of innovation is double increased and decrease 50 percent Oil dependence, the vulnerability risk in Iran’s economy will decrease by 70 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Resilience
  • Economic Vulnerability
  • System Dynamics Analysis
  • Innovation in Economy