مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و انواع رویکرد های شبکه عصبی و عصبی فازی در پیش بینی قیمت سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح بازارهای مالی پیش‌بینی قیمت و بازده سهام است. در این پژوهش سعی می‌شود بهترین مدل و رویکرد پیش‌بینی قیمت سهام با توجه به شاخص­های میانگین مربعات خطا (MSE)، مجذور میانگین مربعات خطاها (RMSE)، ضریب تعیین ( 14R2"> ) انحراف معیار (S.D)، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و معیار میانگین قدر مطلق خطاها (MAPE) برای مدل پنج عاملی فاما و فرنچ انتخاب شود. بدین منظور پس از تشکیل پرتفوی با توجه به مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بازه زمانی 1388 تا 1395 قیمت سهام توسط مدل اقتصادسنجی، رویکردهای شبکه عصبی، شبکه عصبی بهینه سازی شده، شبکه عصبی فازی بهینه سازی شده شبکه عصبی پایه شعاعی، شبکه عصبی GMDH، شبکه عصبی SVR و شبکه­های عصبی فازی پیش‌بینی و دقت هر کدام از رویکردها برآورد شده است. نتایج پیش‌بینی بازدهی پرتفوی‌های تشکیل شده، نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (RBF) نسبت به دیگر مدل­های ARMA و شبکه‌های عصبی بسیار بالا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Fama and French five-factor model and artificial neural networks in predicting the stock price

نویسندگان [English]

  • reza tehrani 1
  • Milad Heyrani 2
  • Samira Mansuri 3
1 Professor of Financial Management, faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
2 Master of Financial Management, faculty of economics and management, Urmia University, Urmia, Iran
3 Master of Financial Management, faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues of financial markets is the prediction of price and stock returns. In this paper, we try to find the best model and stock price prediction approach based on the mean square error (MSE), root-mean-square error (RMSE), R-squared, standard deviation (SD), Mean absolute error and the mean absolute percent error (MAPE) for the Fama and French five-factor model. For this purpose, after the formation of a portfolio based on the Fama and French model during the period from 2009 to 2017, stock price is estimated by econometric model, neural network and Fuzzy Neural Networks, so the accuracy of each approach was compared. The results of the prediction the efficiency of the generated portfolios show that the prediction accuracy of the radial base function network (RBF) is very high compared to other ARMA models and other neural networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Neural Networks
  • forecasting
  • Fama and French 5 Factors CAPM
  • asset pricing