استفاده از شبکه های عصبی موجکی به منظورتعیین و ارزیابی تاثیرات ریسک سیستمایک بر بازده مالی سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه ی بین بازده سهام و ریسک سیستماتیک در افق­ های زمانی میان­ مدت و بلندمدت و بررسی تأثیر میزان نوسانات بازار بر رابطه­ ی فوق در شرکت­ های موادغذایی و لبنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1391 الی 1396 می پردازد. در بازارمالی سرمایه یکی از مهم ترین مباحث ارتباط بین ریسک و بازده است، مخصوصاً ریسک سیستماتیک؛ زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام فقط تابعی از ریسک سیستماتیک است. تحقیقات بسیاری در زمینه بررسی رابطه­ ی بین ریسک و بازده انجام شده است. از جمله این تلاش­ ها، تحقیقی است که توسط شارپ انجام شد. او با معرفی مدل CAPM) مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه ­ای) فرض کرد که بین ریسک سیستماتیک و بازده اوراق بهادار رابطه ­ی خطی ساده و مثبتی وجود دارد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق ابتدا دوره تحقیق را بر اساس وارایانس شاخص صنعت داروسازی و شیمیایی به دو دسته دوره­های پرنوسان و کم­نوسان تقسیم شده است. سپس اطلاعات مربوط به ریسک سیستماتیک و بازده سهام در دوره ­های پرنوسان و کم نوسان را با روش تبدیل موجک گسسته همپوشانی (DWT) و با موجک دابشیز با استفاده از نرم افزار MATLAB به دوره زمانی کوچک ­تر تجزیه نموده، سپس به منظور آزمون فرضیه­ های تحقیق، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان میدهد رابطه معناداری بین ریسک سیستماتیک و بازده در دوره زمانی پر نوسان در افق­ های زمانی میان مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین در دروه­ های زمانی کم­نوسان نیز در افق­ های زمانی میان مدت رابطه معناداری میان ریسک سیستماتیک و بازده وجود دارد ولی فقط در افق زمانی بلندمدت 182روزه رابطه معنادار میان ریسک و بازده به اثبات میرسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the Wavelet neural networks to determine and evaluate the effects of systematic risk on financial returns of stock

نویسندگان [English]

  • gholamreza zomorodian 1
  • shahrzad kashanitabar 2
  • fatemeh khaksariyan 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Central tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, iran
2 Ph.d. student, Financial Management, rasht Branch, Islamic Azad University, rasht, iran.
3 Ph.d. student, Financial Management, rasht Branch, Islamic Azad University, rasht, iran.
چکیده [English]

This paper examines the relationship between stock returns and the systematic risk in the medium and long term time horizons and evaluates the effect amount of market fluctuations on the above relationship in nutrients and dairy companies listed in the Tehran Stock Exchange during the 2008 to 2013. In the financial market capital is one of the most important issues of the relationship between risk and returns, especially systematic risk; Because it is believed that stock returns is only a function of the systemic risk. Several studies have been conducted to investigate the relationship between risk and returns. Among these efforts, is a study that conducted by Sharp. He by introducing the model of (CAPM Capital Asset Pricing Model) assumed that there is a simple linear and positive relationship between systematic risk and exchange return. In order to testing the research hypothesis at first the research period based on the variance for the pharmaceutical and chemical industry index has been divided into two categories of high oscillation and low oscillation periods. Then information related to systematic risk and stock returns in the periods of high oscillation and low oscillation overlap by method of Discrete wavelet transform (DWT) and by Daubechies  wavelet by using MATLAB software parse to smaller period of time, then regression analysis was used  in order to testing  research hypotheses. Results of testing hypotheses indicate  there is a significant relationship between systematic risk and returns in the high oscillation time period in the medium and long term time horizons. Also in time periods of low oscillation also in the medium-term time horizons there is a significant relationship between systematic risk and returns but meaningful relationship between risk and return is approved only in long-term time horizon for 182 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effects of systemic risk
  • financial returns
  • stock exchange
  • Neural Networks