ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از رویکرد کنترل وزن در تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

2 گروه ریاضی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

چکیده

روش‌های ارزیابی کارایی مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها ([i]DEA) که در آن وزن‌های ورودی و خروجی محدودشده باشند، توانایی شعب بانک رابرای استفاده از وزن‌های نامحدود که متناظر با قضاوت‌های مبالغه‌آمیز، قیمت‌های تعدیل‌شده با توجه به ریسک در خصوص منابع هزینه عملیاتیو هزینه غیر عملیاتی می‌باشد، محدود می‌کند. در این مقاله به ارزیابی عملکرد شعب درجه 1 یک بانک تجاری در ایران با استفاده از مدل محدودیت وزنی در تحلیل پوششی داده‌ها می‌پردازیم. به این صورت که ابتدا شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد شعب بانک با توجه به مطالعات قبلی شناسایی‌شده و سپس با توجه به نظر خبرگان بانکی و تحلیل پوششی داده‌ها جهت ارزیابی کارایی شعب درجه 1 بانک که شامل 2 شاخص ورودی و 4 شاخص خروجی هستند، نهایی خواهند شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به 40 شعبه درجه 1 بانک در دو نیم سال به سال 1395، با استفاده از مدل DEA بدون محدودیت شعب درجه 1 بانک ارزیابی خواهند شد. همچنین این کار نیز با استفاده از مدل‌های DEA با محدودیت نیز انجام خواهد گردید. در نهایت با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری نشان خواهیم داد که محدودیت وزنی اعمال‌شده سبب بهبود ارزیابی عملکرد شعب درجه 1 بانک می‌شود.[i]-Data Envelopment Analysis

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the performance of bank branches using the control approach in analyzing the data cover weight

نویسندگان [English]

  • mahnaz Ahadzadeh Namin 1
  • elaheh khamseh 2
  • Farzaneh Mohamadi 3
1 Department of mathematics, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Department of Mathematics, Shahr-e-Qods branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of management, Islamic Azad university, Shahr-e-Qods Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

DEA-based methods for assessing the effectiveness of data envelopment analysis (DEA), in which the input and output weights are limited, has the ability of bank branches to use unlimited weights that are consistent with exaggerated judgments, adjusted prices, taking into account the risk associated with operating costs and costs Non-operational. In this paper, we evaluate the performance of first-class branches of a commercial bank in Iran using the weight limitation model in data envelopment analysis. Firstly, the important indicators for assessing the performance of bank branches were identified according to previous studies and then, according to the opinion of the banking experts and data envelopment analysis, to evaluate the efficiency of the first grade bank branches, which include two input indicators and four output indicators, will be finalized.
After collecting information about 40 first-class branches of the bank in two half-yearly years in 1395, the DEA model will be evaluated without any restrictions on the first grade bank branches. This will also be done with limited DEA models. Finally, using descriptive statistics and statistical tests, we will show that the applied weight limit improves the performance of the performance of first-class bank branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • Weight Constraints
  • performance
  • Bank Class 1 Branches