کارکرد الگوی مدیریت دارایی ـ بدهی بر درک ارتباط بین ریسک و بازده با نقدینگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت مالی،واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در فرهنگ سرمایه‌گذاری، اصل ثابتی وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. این پژوهش بازده و ریسک را با در نظر گرفتن متغیرهای نقدینگی، و ریسک نقدینگی را مبتنی بر کارکرد الگوی مدیریت دارایی بدهی در بازه زمانی 1397-1392 بررسی می‌کند. پژوهش حاضر از بُعد هدف کاربردی، از بُعد تجزیه و تحلیل از نوع همبستگی سری‌های زمانی است و از بُعد گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات کتابخانه‌ای می‌باشد که با استفاده از داده‌های ثانویه مستخرج از صورت‌های مالی هلدینگ‌های تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به تحلیل رابطه‌ی همبستگی می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش هلدینگ‌های تخصصی بورسی شرکت‌ سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه‌شده در پژوهش به کمک نرم‌افزار Eviews انجام شد. نتایج با استفاده از داده‌های تابلویی (پانل دیتا) آزمون شد تا ارتباط بین متغیرهای پژوهش و بازده و ریسک نقدینگی ارزیابی شود. یافته‌های پژوهش نشان داد که نقدینگی اثر منفی و معنی‌داری بر بازده دارد. همچنین، ریسک نقدینگی شرکت و ریسک نقدینگی بازار با بازده مبتنی بر دارایی ـ بدهی ارتباط معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functioning of the Management Pattern, Asset- Debt, on the Understanding of the Relationship between Risk and Returns, Liquidity

نویسندگان [English]

  • Robabeh Bahramian 1
  • Fraydoun Rahnamay Roodposhti 2
  • Mehdi Madanchi zaj 3
1 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Financial Management, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the investment culture, there is a consistent principle that capital is risky and risky and tends towards profitability. This study examines the efficiency and risk taking into account liquidity variables and liquidity risk based on the function of debt management model for the period 1391-1396. The purpose of this research is to use the target and the dimension of the correlation of the time series and the information gathering using library studies. Using the secondary data extracted from the financial statements of the company's investment financing specialist holdings Analyzes the correlation relationship. The statistical population of this research is the specialized housings of social security investment company (SHASTA). The researcher selected all members of the community for sampling, and the collected observations. Data analysis was performed using the multivariate regression model presented in the study using Eviews software. The findings showed that liquidity had a negative and significant effect on returns. Also, liquidity risk of the company and liquidity risk of the market have a significant relationship with the return on debt assets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rate of Return
  • Liquidity Risk
  • Company Liquidity Risk
  • Debt Asset