درآمد نابرابر، فقر و نقدشوندگی بازار سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو به بررسی تاثیر نقدشوندگی بازار سهام بر میزان نابرابری درآمد طی دوره 1396-1376پرداخت. نتایج به دست آمده با ثابت نگه داشتن برخی عوامل، از جمله معیارهای سنتی توسعه‌ی مالی، نشان می‌دهند که ارتباطی منفی بین نقدشوندگی بازار سهام و ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد وجود دارد. افزون بر این، یافته‌ها حاکی از آن هستند که نوعی همبستگی منفی بین نقدشوندگی سهام و نرخ فقر وجود دارد. در مجموعه‌ی پایانی آزمون‌ها با تقسیم افزایش دستمزد به دو قسمت (افزایش ناشی از نقدشوندگی سهام و افزایش قائم بر نقدشوندگی) شواهد مستدل‌تری مبنی بر کاهش نابرابری و فقر به واسطه‌ی افزایش دستمزد ناشی از نقدشوندگی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Income inequality,poverty and the liquidity of stock markets

نویسنده [English]

  • annahita zandi
Department of Accounting, semnan Branch, Islamic Azad University, semnan, iran
چکیده [English]

According to development theories, achieving higher economic growth and creating economically viable opportunities for low income groups is the focus of development strategies; but over time, it has become clear that, despite high economic growth in some The low income and poor groups have not benefited from its benefits; in other words, for proper distribution of income, in addition to continuous economic growth, other instruments and policies are also needed. The forthcoming study examines the effect of liquidity of the stock market on the amount of inequality of income during Period 1376-1396 Payments. The results obtained by maintaining certain factors, including the traditional financial development criteria, indicate that there is a negative correlation between stock market liquidity and Gini coefficient as a measure of income inequality. In addition, the findings indicate that there is a negative correlation between stock liquidity and the poverty rate. In the final set of quizzes, the division of wage increases into two parts (the increase due to stock liquidity and the vertical increase in liquidity) resulted in less evidence of reducing inequality and poverty due to the increase in wages due to liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unequal Income
  • poverty
  • Liquidity