تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بین متغیرهای کلان اقتصادی نرخ بهره، مهمترین متغیر بشمار می‌رود؛ با وجود این، تأثیر نرخ بهره بر قیمت‌ها و بازدهی در بورس کاملاً روشن و آشکار نیست و به به عبارت دیگر رابطه بین نرخ بهره و قیمت سهام در طول زمان ثابت و یکنواخت نیست.
هدف این پژوهش بررسی رابطه میان نرخ بهره بازار بین بانکی و عملکرد بورس و همچنین تبیین ماهیت خطی یا غیرخطی اثر نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، بود. بدین منظور جهت تعیین اثرات خطی یا غیرخطی با مدل GARCH، ابتدا مدل مذکور برازش گردید، همچنین آزمون براک-دیکرت-شاینکمن (BDS) نیز جهت تشخیص رفتار خطی یا غیرخطی در سری صرف ریسک بازار سهام، انجام گرفت. یافته‌های پژوهش، غیر خطی بودن متغیر مورد بررسی را تأیید کرد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه بین بانکی با نسبت قیمت به درآمد بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the nonlinear effect of the money market interest rate on the Tehran stock exchange by the means of generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model and smooth transition regression (STR) model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdiabadi
  • Rahmatollah Mohammadipour
Department of Accounting and Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Among macroeconomic variables, interest rates are the most important ones; however, the impact of interest rates on prices and returns on the stock exchange is not so clear. In the other words, the relationship between interest rates and stock prices over time is not constant.
The purpose of this study is to investigate the relationship between the money market (interbank loan market) interest rates and stock market performance, as well as to investigate the predictability of price behaviour in the Tehran Stock Exchange. To determine effects as well as prediction, GARCH model is applied, also the Brock- Dechert - Scheinkman test (BDS) was used to determine the nonlinear behavior of the series for the stock market risk premium. The research findings confirmed the predictability and nonlinearity relationship between examined variables. Also, the research findings indicated that there is a meaningful relationship between the interbank loan rate with the price to income ratio of the Tehran Stock Exchange

کلیدواژه‌ها [English]

  • interbank interest rate
  • smooth transition regression (STR) model
  • nonlinear methods
  • Brock- Dechert - Scheinkman (BDS) test
  • Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model