بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

همواره  بر قراری رابطه تعادلی بین ریسک و بازده  معیار اصلی برای تصمیمات سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار بوده است. هر سرمایه­گذاری در صدد انتخاب ترکیب بهینه­ای از سرمایه­گذاری است که با توجه به میزان ریسک و بازده آن ، تابع مطلوبیتش حداکثر گردد. در این تحقیق سعی بر آن بود که مدلی کاراتر از مدل­های موجود و مرسوم برای بهینه­سازی سبد سرمایه­گذاری ارائه گردد. مدلی که با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت و ریسک سرمایه­گذاری، بازدهی بیشتری را برای سرمایه­گذاران فراهم نماید. به همین منظور از نظریه ارزش فرین برای سنجش ریسک سرمایه­گذاری به عنوان یکی از جدیدترین سنجه­های ارزش در معرض ریسک استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1397 و جامعه آماری نیز 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در گام اول با استفاده روش گارچ و حداکثر سازی تابع درستنمایی، نوع توزیع بازده شرکت­های فعال و برتر بورسی مشخص گردید و در گام بعد مرز کارآ سرمایه­گذاری ریسکی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل برنامه­ریزی کوآدرتیک با رویکرد ارزش فرین محاسبه و با مرز کارآ مدل مارکویتز مقایسه گردید. ، نتایج  تحقیق حاکی از آن بود که تشکیل سبد سهام بهینه، با استفاده از نظریه ارزش فرین تفاوت چندانی با مدل میانگین – واریانس مارکویتز ندارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Portfolio through Extreme Value Theory in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Sina
  • Mirfeiz Fallahshams
Financial Management Department, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Creating a balance between risk and return has always been the major criterion in investment decisions in stock exchange. All investors look for an optimized compromise for their investments so that the utility function of their investment is maximized. This study aims at arriving at a more efficient model for optimizing investment portfolio. This model is to consider uncertainty and investment risk on the way to create a bigger return for the investors. In this way, Extreme value theory for assessing investment risk, as one of the newest assessors of value at risk (VaR) was utilized. The time of this study covers the period from 2013 to 2018. The sample includes top 50 companies in Tehran Stock Exchange. Using GARCH method and maximizing likelihood function, the type of return distribution of top companies of Tehran Stock Exchange was determined at the first step. Next, efficiency frontier for investment risk in Tehran Exchange was compared to Markovitz model`s efficient frontier, using a quadric planning model through a Extreme value theory approach. The results of this study signify that forming an optimized investment portfolio through a Extreme value model would not make any significant difference with Morkovitz Variance-Mean model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio
  • Likelihood Function
  • Value Creation Theory
  • Value at Risk (VaR)