مدلی برای جمع سپاری شرکت‌های دانش‌بنیان در بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز ی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ، تهران، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف پژوهش: یک نیروی بالقوه برای جمع سپاری در زمینه‌های مختلف وجود دارد. جمع سپاری برمبنای هوش عمومی بنا شده است و قادر به جمع‌آوری اطلاعات و نیز کاهش زمان و هزینه است. جمع سپاری تنها از طریق تکنولوژی فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است و نیازمند مشارکت فعال و مداوم، تعامل ذینفعان و بازخورد شفاف است. از این رو هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی برای جمع سپاری شرکت‌های دانش بنیان در بانک‌ها انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر با توجه به نحوه جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز جهت تحلیل، ترکیبی از پژوهش کمی و کیفی و به عبارت دیگر پژوهش آمیخته است. از نظر نوع هدف، کاربردی بوده روش گردآوری نمونه توصیفی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها یک پژوهش پیمایشی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل ایجاد کننده جمع سپاری 6/88 درصد تغییرات مربوط به عوامل زمینه‌ساز جمع سپاری، 5/91 درصد تغییرات مربوط به پدیده جمع سپاری و 96 درصد تغییرات مربوط به عوامل تسریع کننده و یا کند کننده جمع سپاری را به طور مستقیم تبیین می‌کنند. بر اساس نتایج پژوهش اثرگذاری تمامی مؤلفه‌های ابعاد مورد تأیید قرار می‌گیرد. مؤلفه عوامل بافت بیرونی بیشترین تأثیر را بر سایر عوامل دارد. عوامل ایجاد کننده جمع سپاری 6/88 درصد تغییرات مربوط به عوامل زمینه ساز جمع سپاری، 5/91 درصد تغییرات مربوط به پدیده جمع سپاری و 96 درصد تغییرات مربوط به عوامل تسریع کننده و کند کننده جمع سپاری را تبیین می‌کنند که این عوامل خود به ترتیب 64/0، 6/72 و 2/61 درصد تغییرات مربوط به راهکارهای توسعه دهنده جمع سپاری را تبیین می کنند که در نهایت راهکارهای توسعه دهنده جمع سپاری 3/96 درصد تغییرات مربوط به نتایج حاصل از جمع سپاری را به طور مستقیم تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Crowdsourcing Science-based Companies in banks

نویسندگان [English]

  • Seyyed Yusef Haji Asgari 1
  • Vahid Reza Mirabi 2
  • hasan mehrmanesh 3
  • Mir Feyz Fallah 4
1 Business Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Business Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Industrial Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Business Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Research field and purpose: There is a potential for crowdsourcing in different fields. rowdsourcing has been built on the basis of general intelligence and it is able to collect data and also reduce time and cost.crowdsourcing is possible only through IT technology and requires active and ongoing participation, stakeholders’ interaction and transparent feedback. Therefore, this research aims to propose a model for crowdsourcing science-based companies’ in banks.
Method: Considering the method of data collecting and data required for analysis, the present study is a combination of quantitative and qualitative research, in other word, mixed research. It is applied In terms of objective type, samples are collected in descriptive method and it is a survey research in terms of data collection.
Findings: findings show that the contributing factors of crowdsourcing directly explain 88.6% of the changes related to the sources of crowdsourcing, 91.5% of the changes related to crowdsourcing phenomenon and 96% of the changes related to the accelerating or slowing factors..
Results: According to the results of the research, the effectiveness of all dimensional components is confirmed. The component of external tissue factors has the highest effect on other factors.Also, factors such as smart malking financial resources, relation factors and psychological and motivational factors have the greatest effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowdsourcing
  • Science-Based Companies
  • Banks