مقایسه رتبه بندی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار مدلهای عصبی وفازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابدرای، دانشکده علوم انسانی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلام، کاشان، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

چکیده

با رتبه بندی شرکتها بر اساس شفافیت اطلاعات مالی می توان به تصمیم گیری بهتر در بورس اوراق بهادار کمک کرد. در این پژوهش با بررسی صورت های مالی شرکت ها و سنجش میزان شفافیت اطلاعات مالی ، نسبت به رتبه بندی آنها بر اساس مدل های عصبی و فازی پرداخته شده است. هدف دیگر تحقیق حاضر، مقایسه مدل های عصبی و فازی برای رتبه بندی شفافیت اطلاعات مالی شرکتها است.
این پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری شامل شرکت های بورس اوراق بهادار در طی سال های 1387 تا 1396 می باشد که با روش حذفی سیستماتیک تعداد 198 شرکت انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. اطلاعات شرکتها از طریق نرم افزارهای بورسی، به دست آمد. برای رتبه بندی از الگوریتم های هوش مصنوعی استفاده شد و هم چنین ، مدل های فازی و عصبی به کار گرفته شدند.
نتایج پژوهش نشان داد از میان مدلهای فازی و عصبی ، بهترین روش برای رتبه بندی، مدلهای عصبی است و نتایج روش مدلهای عصبی ، بهترین نتایج را ارائه می دهد. باتوجه به اینکه درمدل فازی، روش فازی دارای بیشترین خطا بوده و در برخی از تخمین ها دارای خطاهای غیرقابل قبول می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the performance ratings of listed companies in the securities and neural models securities exchange

نویسندگان [English]

  • rohallah javadi 1
  • Ghodratolah Taleb Nia 2
  • hosein panahian 3
1 PhD Student of Accounting, Faculty of Humanities, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.
2 Department of Accounting, Faculty of Management and Economics,Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Ranking companies based on transparency of financial information can help better decision making in the stock market. In this study, by examining the financial statements of companies and measuring the transparency of financial information, their ranking is based on neural and fuzzy models. Another purpose of the present study is to compare neural and fuzzy models for ranking the transparency of corporate financial information.
This is an applied research based on descriptive-analytical method. The statistical population includes the stock exchange companies during the years 2008-2009 and 198 companies were selected and analyzed by systematic elimination method. Company information was obtained through stock exchange software. Artificial intelligence algorithms were used for ranking and fuzzy and neural models were used.
The results showed that among the fuzzy and neural models, the best method for ranking is the neural models and the results of the neural models method give the best results. Given that in fuzzy model, fuzzy method has the most errors and in some estimations it has unacceptable errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Financial Information Transparency
  • Fuzzy model
  • Neural Model
  • Artificial Intelligence
  • Tehran Stock Exchange